Ružencové bratstvo:

je združenie  duchovne   zjednotených  veriacich  formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí  si  osobitným spôsobom  uctievajú  Pannu  Máriu  a  modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a  svet potrebné  dobrá. Cieľom každého člena  RB je  zároveň snaha o  lásku  k Bohu  a  ľuďom, o premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB.

Viac nájdete na stránke  http://www.dmc.sk/rb/bratstvo.html

V našom kostole sa modlitba sv. ruženca modlí každý deň o 1715 hod.

Na prvú nedeľu v mesiaci je výmena ružencových tajomstiev spojená s pobožnosťou na prvú nedeľu, Eucharistickým požehnaním. Začína o 1645 hod.

Každú prvú nedeľu v mesiaci je za členov RB obetovaná sv. omša.

 

Večeradlo modlitby s Pannou Máriou: 

je určené pre všetkých veriacich, ktorí sa zaväzujú žiť život zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v pokojnom spoločenstve so svojimi kňazmi a svojimi biskupmi. Členovia Mariánskeho hnutia sa zaväzujú k životu celkom zasvätenému Panne Márii, aby im pomáhala byť vernými svojmu krstnému zasväteniu, byť svedkami spoločenstva a jednoty cez snahu o obrátenie modlitbou a pokáním. Večeradlá sú predovšetkým stretnutím modlitby spolu s Máriou. Preto je modlitba svätého ruženca spoločnou charakteristikou všetkých večeradiel. V našej farnosti je  viacero večeradlových skupín, ktoré sa stretávajú po bytoch, jedna mužská skupina sa stretáva pravidelne v pondelok po večernej sv. omši v pastoračnom centre.

V našom kostole je Fatimská sobota – Večeradlo, vždy na prvú sobotu v mesiaci o 700 hod.

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho:

je spoločenstvo ktoré vzniklo ešte za života sv. Margity z Alacoque, za tri storočia sa rozšírilo po celej Cirkvi. Členovia BBSJ majú vytvárať spoločenstvo aspoň 2-krát za mesiac: na prvý piatok a v prvú nedeľu v mesiaci pri odprosujúcich pobožnostiach. Môžu sa však stretávať aj pri iných príležitostiach: pri púťach, modlitbách, charitatívnych a spoločenských podujatiach a navzájom si pomáhať po každej stránke tak duchovnej ako aj materiálnej. Môžu sa napríklad starať o hroby zomrelých kňazov, byť účastní na duchovných obnovách a cvičeniach.

Za všetkých členov BBSJ je raz mesačne na prvý piatok obetovaná sv. omša.

Modlitby matiek:

sa začali roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy – Veronica a jej švagriná Sandra pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Mesiac sa modlili každý deň tretí desiatok radostného ruženca „...ktorého si, Panna, v Betleheme porodila“, aby poznali Pánovu vôľu. Po mesiaci sa stretli s ďalšími matkami, ktoré mali problémy so svojimi deťmi, a tak vznikla prvá skupina Modlitieb matiek (MM). Za necelé dva roky sa MM rozšírili bez akejkoľvek reklamy do celého sveta. Dnes sú skupinky modliacich sa matiek vo vyše 80 krajinách na celom svete. Matky sa spájajú v modlitbách s ostatnými matkami, a tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb.

V našej farnosti sú dve skupiny MM, stretávajú sa vždy v pondelok a v utorok po večernej sv. omši. Raz v mesiaci je za toto spoločenstvo obetovaná sv. omša.

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign