Sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie

Milí rodičia, tešíme sa, že ste sa rozhodli poskytnúť svojim deťom náboženskú výchovu. Pri všetkej snahe a dobrej vôli urobiť pre vaše dieťa všetko čo je v našich silách, musíme počítať aj s Vašou pomocou, aby vaše dieťa zvládlo všetko, čo je potrebné k dobrej príprave k prijatiu sviatosti Pokánia a Eucharistie. Aj keď sa to zdá niekedy náročné, verte že to čo sa naučí teraz, ostane mu na celý život. Povzbudzujte svoje deti aby celú prípravu absolvovali s radosťou a nadšením.

Príprava detí prebieha systematicky v rodine a počas vyučovania náboženstva na škole od               1. ročníka.

Podmienky pre prijatie Prvého sv. prijímania detí:

1.     účasť na bohoslužbách

2.     primerané vedomosti získané na hodinách Náboženstva v škole

3.     účasť na farských katechézach

1. Účasť na bohoslužbách sa dosvedčí tým, že si deti značia do zošita na náboženskú výchovu (NV), o čom je v nedeľu Božie slovo a ako sa dá podľa neho žiť. Pritom vychádzame zo slov evanjelia: Ježišov priateľ je ten, „kto počúva Božie slovo a zachováva ho“. (Bližšie vysvetlenie dostanú deti v škole a kostole.)

2. K prvému sv. prijímaniu sa vyžadujú najmenej 3 roky účasti na hodinách NV. Vedomosti sa hodnotia z dvoch hľadísk – deti si majú osvojiť učenie cirkvi a majú byť schopné vyjadriť svoj vlastný postoj.

Ovládať:

základné modlitby: Otče náš; Verím v Boha; Zdravas Mária; Pod tvoju ochranu sa; Modlitba za rodičov, atď.)

základné pravdy viery: Desať Božích prikázaní, Cirkevné prikázania, Šesť hlavných právd, Sedem sviatostí…

3. Bezprostredná príprava: Okrem vyučovania Náboženskej výchovy v škole, prebieha farská katechéza v skupinkách počas týždňa s kňazom. Dieťaťu rodičia vyberú jeden z ponúkaných termínov ktorý im vyhovuje. Na príprave s dieťaťom je vždy prítomný jeden z rodičov.