Sviatosť zmierenia

 

Sviatosť zmierenia

„Teraz však hovorí Pán- obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia , a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie“ (Joel 2,12-13)

V našej farnosti sa sviatosť zmierenia vysluhuje vo všedné dni polhodinu pred každou sv. omšou.

SPOVEDANIE V ADVENTE – sviatosť zmierenia vysluhujeme ráno po rorátnej sv. omši a polhodinu pred popoludňajšou a večernou sv. omšou

SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI:

 17.12. sobota         16:00 – 18:00

 18.12. nedeľa         16:00 – 18:00

 19.12. pondelok    16:00 – 18:00

 20.12. utorok         16:00 – 18:00

 21.12. streda          16:00 – 18:00

 22.12. štvrtok        16:00 – 18:00

  • k chorým chodievame pravidelne v prvopiatkovom týždni, nahlásiť návštevu chorého je potrebné v sakristii alebo vo farskej kancelárii

Pokánie pobáda hriešnika, aby sa ochotne podujal na všetko; aby mal v srdci ľútosť, v ústach vyznanie, v činoch dokonalú poníženosť alebo plodné zadosťučinenie.“ (KKC § 1450)

Je to sviatosť, v ktorej sa hriešnikovi odpúšťajú hriechy spáchane po krste skrze kňazské rozhrešenie, ak ich opravdivo ľutuje, úprimné vyznáva a má vôľu vykonať zadosťučinenie.

Sviatosť zmierenia pre platné a hodné vyslúženie musí obsahovať tieto časti:

1.Spytovanie svedomia

Vo svetle Božieho slova rozmýšľam, aké hriechy som spáchal. Najvhodnejšie texty na spytovanie sú treba hľadať v Desatore,  v morálnej katechéze evanjelií a listov apoštolov – v reči na vrchu a v ponaučeniach apoštolov. (KKC § 1454)

2.Ľútosť

Je to „bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť“. (KKC § 1451) Rozlišujeme:

  • ľútosť dokonalú – motivuje ju láska k Bohu
  • ľútosť nedokonalú – rodí sa z uvažovania o škodlivosti hriechu alebo zo strachu pred večným zatratením

3.Predsavzatie nehrešiť

Je pevné rozhodnutie  človeka viac nehrešiť, vyhýbať sa hriechu.

4. Vyznanie hriechov

Je nenahraditeľnou a podstatnou časťou sviatosti pokánia. Vyznaním sa človek: – postaví zoči-voči hriechom, ktorými sa previnil – berie za ne zodpovednosť – znovu sa otvára Bohu a spoločenstvu Cirkvi.

Podľa prikázania Cirkvi, každý veriaci, ktorí dosiahol vek usudzovania, je povinný úprimné sa vyspovedať zo svojich ťažkých hriechov aspoň raz do roka. ((KKC § 1457)

5. Zadosťučinenie

Sú kajúce skutky uložené kajúcnikovi pri sviatosti zmierenia na odčinenie dočasných trestov a večného trestu. Môže to byť: modlitba, milodar, skutky milosrdenstva, služba blížnemu a obety.