Pomazanie chorých

Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje kedykoľvek na požiadanie vysluhujeme ju v kostole, u chorého doma alebo v nemocnici.

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo starobynachádza v nebezpečenstve smrti. Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po zlepšení zdravotného stavu upadne znovu do ťažkej choroby, alebo ak sa počas trvania tej istej choroby zdravotný stav zhorší. Pomazanie chorých sa neudeľuje tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.

Prosíme, aby ste kňaza zavolali k chorému čím skôr, nie až vtedy, keď je v bezvedomí alebo mŕtvy. Pomazanie chorých je dobré prijať i v prípade odchodu do nemocnice. Kým príde kňaz, je vhodné sa modliť spolu s chorým, ktorý ak sa nevládze modliť, tak k modlitbe ho nenútime.

Sviatosť pomazania chorých môžu vysluhovať iba biskupi a kňazi. Na jej udelenie používajú posvätený olej, ktorým pomažú chorého na čele a na rukách . Toto pomazanie sprevádza liturgická modlitba vysluhujúceho kňaza, ktorou vyprosuje osobitnú milosť tejto sviatosti.

Sviatosť pomazania chorých má tieto účinky: 

  • spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi
  • posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby
  • odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia
  • navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse
  • prípravu na prechod do večného života.