Pohreb

KRESŤANSKÝ POHREB

V živote sa niekedy ocitneme v situácii, ktorá prináša smútok a veľmi ťažko sa prekonáva. Úmrtie niekoho blízkeho znamená okrem žiaľu aj množstvo rôznych starostí a snahu o dôstojnú poslednú rozlúčku.

Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život.(Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1684)

AKO VYBAVIŤ POHREB?

V prípade katolíckeho cirkevného pohrebu

  • Predpokladom katolíckeho cirkevného pohrebu je skutočnosť, že zomrelý patril do Cirkvi – bol pokrstený ako kresťan katolík a zomrel v spoločenstve s cirkvou (nebol exkomunikovaný, nevystúpil z Cirkvi). Cirkevný pohreb je možné vyslúžiť aj kresťanom iného vyznania – ale len ak nie je známe, že by to bolo proti ich slobodnej vôli.
  • Pohreb zosnulého treba nahlásiť osobne v úradných hodinách (16:00-17:00) na farskom úrade po dohode s pohrebnou službou (PS), ktorá zabezpečí všetko potrebné s pietnym aktom. S PS je potrebné dohodnúť miesto, čas a spôsob pohrebného obradu. Súčasťou  služieb PS je obliekanie a úprava zosnulých, prevozy zosnulých, dovoz rakvy, kvetinová výzdoba, smútočné oznámenia, obrázky, kopanie/otváranie a úprava hrobu, vkladanie do hrobu a aj vybavenie úmrtného listu a príspevku na pohreb.
  • Do kancelárie je nutné priniesť List o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavil lekár a je potvrdený matričným úradom. Bez tohto tlačiva nemôže byť pohrebný obrad vykonaný.
  • Pohrebné obrady sú doprevádzané spevom. Službu kantora zabezpečuje farský úrad.
  • Pohrebné obrady možno vykonať aj v našom kostole po dohode s PS, s ktorou si dohodnete čas prevozu rakvy so zosnulým do a z kostola. Kostol vám poskytneme ako miesto poslednej rozlúčky s vaším zosnulým príbuzným v rámci cirkevných pohrebných obradov spojených s pohrebnou sv. omšou.
  • Pohrebná svätá omša za zosnulého sa slávi pri pohrebných obradoch v kostole. V prípade, že sa pohrebné obrady nekonajú v kostole, ale na cintoríne alebo v krematóriu, čas sv. omše si dohodnete pri po osobnom stretnutí s kňazom vo farskej kancelárii.
  • Pri návšteve farskej kancelárie informujte kňaza o skutočnostiach, ktoré by bolo vhodné spomenúť v príhovore počas obradu. Pokiaľ si okolnosti vyžadujú, aby okrem kázne kňaza odznel aj iný príhovor (napr. zamestnávateľa), je potrebné, aby bol o tom kňaz informovaný vopred.
  • Pri cirkevnom pohrebe nemá miesto recitácia citovo ladených textov, ktoré nevyjadrujú postoj kresťanskej viery a nemajú charakter modlitby.

DÔLEŽITOSŤ PRÍPRAVY NA ODCHOD DO VEČNOSTI

Veľmi si dajme záležať na tom, aby naši príbuzní odchádzali na večnosť zmierení s Bohom a prijali sviatosti ešte pri vedomí. Mŕtvym už nie je možné vyslúžiť nijakú sviatosť. Príbuzní nech pri pohrebnej svätej omši obetujú sväté prijímanie za zomrelého.

Keďže náš život na tejto zemi raz bude mať koniec, nemali by sme ho brať na ľahkú váhu – a mali by sme byť vždy pripravení na stretnutie s naším Pánom – veď ak nebudeme chcieť s ním byť tu na tejto zemi, ako budeme po ňom túžiť vo večnosti? Povzbudzujme sa navzájom a to predovšetkým našich chorých, trpiacich a starých ľudí, aby žili sviatostne a boli vždy pripravení na to, kedy si ich Pán povolá k sebe. Ak si želajú byť zaopatrení – neodopierajme im to, práve naopak ak o tom nahlas neuvažujú, ponúknime im sviatosti, povzbuďme ich a modlime sa za nich.

MODLITBA ZA ZOSNULÝCH

Svoju lásku, vďačnosť a úctu voči zosnulým prejavujeme svojimi modlitbami za nich a obetovaním sv. omše. Tým im pomáhame očistiť sa od následkov ľudských slabostí. Zároveň je to uistenie, že láska k nim v našom srdci a spomienka v mysli sú stále živé. Takto zostávame s nimi spojení.