Birmovanie

 
Sviatosť birmovania

 

Prečo prijať sviatosť birmovania?

Je to predovšetkým sviatosť, ktorá dopĺňa krst, sviatosť, pri ktorej sa prijíma Duch Svätý – tretia božská osoba – s jeho darmi, ktoré z pokrsteného majú urobiť dospelého pre Krista. Spolu s krstom a Eucharistiou tvorí jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na zavŕšenie krstnej milosti, spája nás s Cirkvou a obohacuje nás osobitnou silou Ducha Svätého.

Príprava k sviatosti birmovania?

Cieľ prípravy nespočíva iba v intelektuálnom zvládnutí predložených tém či otázok, ale v prehĺbení úprimného vzťahu s Bohom.

Ako sa pripraviť na prijatie sviatosti birmovania v našej farnosti?

  1. Prihlásiť sa slobodne a dobrovoľne na bezprostrednú prípravu v rámci farskej katechézy.
  2. Navštevovať náboženskú výchovu počas štúdia na ZŠ a SŠ.
  3. Pravidelne sa zúčastňovať sv. omší v nedeľu a v prikázaný sviatok.
  4. Prehlbovať osobný vzťah k Bohu a k Cirkvi vo svojej farnosti sviatostným životom (sviatosť zmierenia – prvé piatky, sväté prijímanie).
  5. Raz v týždni absolvovať stretnutie na farských katechézach.

Povzbudzujeme všetkých dospelých, ktorí z rôznych príčin doposiaľ neprijali sviatosť birmovania, aby sa nám ohlásili vo farskej kancelárii. Odhoďte predsudky a prihláste sa. Vaša príprava bude prispôsobená vašim možnostiam, tak pre pracujúcich, ako aj pre inak zaneprázdnených. Nebojte sa prijať DUCHA SVÄTÉHO, ktorý Vám pomôže žiť aktívnejšie svoju vieru.

Birmovný rodič

Birmovným rodičom môže byť krstný rodič alebo niekto iný, kto je dospelý a je už pobirmovaný. Žije usporiadaným kresťanským životom natoľko, že je pre birmovanca vzorom a je ochotný pomôcť v duchovných otázkach a na ceste života viery.

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA BIRMOVKU

Študenti stredných škôl, ktorí chcú v nasledujúcom školskom roku absolvovať birmovnú prípravu, si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii alebo ju stiahnuť z farskej webovej stránky a vyplnenú ju odovzdať vo farskej kancelárii v mesiacoch jún – august. Dospelí, ktorí majú pracovné a rodinné záväzky a chcú prijať sviatosť birmovania, nech sa osobne ohlásia na farskom úrade.