Manželstvo

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Čo je manželstvo?

Manželstvo vzniká medzi mužom a ženou ako celoživotné spoločenstvo, ktoré je zamerané na dobro manželov, ako aj na splodenie a výchovu detí. Manželstvo vzniká vzájomným súhlasom snúbencov.

Rozšíreným javom v dnešnej spoločnosti je vzájomný spoločný život, dvoch ľudí rozdielneho pohlavia, bez záväzkov. Spoločný život bez manželstva. Tento štýl je tak rozšírený, že sa stáva bežnou súčasťou života aj u mnohých katolíkov.

Sviatosťou manželstva vzniká medzi mužom a ženou úplná jednota. Jednota, kedy sa muž a žena stávajú jedným telom a jednou dušou.

Mnohí pokrstení katolíci žijú vo zväzku bez toho, aby prijali sviatostné manželstvo (uzavreli civilný sobáš alebo v nekatolíckom obrade); chceme aj im podať pomocnú ruku, aby ich zväzok bol platný aj pred Bohom a mohli tak pristupovať k sviatostiam; ak máte podobný problém, neváhajte nás kontaktovať.

Pred uzavretím sviatosti manželstva           

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čo najskôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch je totiž potrebné vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

V najbližšom čase po zapísaní termínu je potrebné na FÚ spísať cirkevnú zápisnicu, najneskôr jeden mesiac pred samotným obradom!!!

K tomu budete potrebovať tieto doklady:

 • Krstné listy obidvoch snúbencov, nie staršie ako 3 mesiace. (vyžiadať na farskom úrade v mieste krstu).
 • Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt na území našej farnosti, jeden zo snúbencov si od farára v mieste bydliska vyžiada licenciu k sobášu. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka.
 • Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, je potrebné vybaviť povolenie k uzavretiu sviatosti manželstva. Nekatolícka stránka predloží doklad o prijatí krstu. Pre katolícku stránku sa v prípade, že si berie kresťana iného vierovyznania, VYŽADUJE, ABY UZAVRELA SOBÁŠ V KATOLÍCKOM KOSTOLE.
 • Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nie je pokrstená, požiadajú o dišpenz k uzavretiu manželstva (ide o manželskú prekážku).
 • Pri uzatváraní manželstva musia byť dvaja svedkovia. Slobodne si ich zvolia snúbenci, nemusia byť katolíci, musia však mať dosiahnutý vek dospelosti. Je potrebné nahlásiť ich nasledujúce údaje: meno a priezvisko, povolanie (nie zamestnávateľa), adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia.
 • Ak ste mali už civilný sobáš, je nutné doložiť „Sobášny list“.

Ak jeden zo snúbencov:

 • bol už predtým cirkevne sobášený, treba predložiť „Doklad o neplatnosti manželstva
 • je rozvedený (á), doloží „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva
 • je vdovec/a, doloží „Svedectvo o smrti predošlého manžela/ky“.

Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa môže spísať sobášna zápisnica.

Civilné účinky

Aby sobáš v kostole mal účinky pred štátom, je potrebné vypísať a potvrdiť formulár „Žiadosť o uzavretí manželstva“ na miestnom matričnom úrade.

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov

Matričný úrad; Dvorkinova 7/kancelária: č. 22/A; 040 22 Košice

055/ 300 90 14; e-mail : marta.koverova@kosice-dh.sk

Úradné hodiny : pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 800 – 1200; streda: 800 – 1630

 

Na matričný úrad sú potrebné:

 • Občianske preukazy a rodné listy.
 • Ak ste získali titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste).
 • Sobášny list si môžete vyzdvihnúť najskôr 3 pracovné dni po uzavretí manželstva. (stačí jeden z manželov s OP). Taktiež vám vydajú potvrdenie pre zamestnávateľa.

 

Príprava na manželstvo

Predmanželská príprava ktorá pozostáva z tematických stretnutí má pomôcť pripraviť sa nie len na sobáš ale na manželstvo.

Predmanželská príprava je v Pastoračnom centre, vstup zo západnej strany kostola (z dolnej ulice).

 

Sobášny obrad

Ak sú obaja snúbenci katolíci a boli už na prvom sv. prijímaní, odporúča sa, nakoľko je to len možné, aby sobášny obrad sa konal počas sv. omše.

V poslednom týždni pred sobášom budú mať snúbenci nácvik obradu v kostole. Na sobáš sa pripravia aj dobrou sv. spoveďou, odporúčame generálnu sv. spoveď.

V kancelárii farského úradu je potrebné nahlásiť a prediskutovať všetky osobné požiadavky a detaily sobáša, ako je výzdoba kostola a lavíc, účasť speváckeho zboru a ďalšie. Žiadame o rešpektovanie pokynov pre fotografovanie a natáčanie v kostole.

Duchovný život:

Pravidelná účasť na bohoslužbách, sviatostný život, spoločná modlitba manželov, každodenná modlitba manžela za manželku a opačne sú súčasťou vzájomného posväcovania sa manželov a ich starostlivosti o stabilitu manželstva.

Sviatostní manželia sú živými symbolmi Ježišovej milosti a lásky.

Obrad sviatosti manželstva:

PRÍCHOD A PRIVÍTANIE 

Ženích s nevestou sa zoradia v predsieni kostola, svedkovia a svadobní hostia sú na svojich miestach v kostole
ženích a nevesta zaujmú miesto pred oltárom
privítanie, úvodná modlitba

BOHOSLUŽBA SLOVA
1. čítanie (môže čítať niekto z príbuzných; sedíme)
Žalm (spieva organista; sedíme)
Evanjelium (číta kňaz; stojíme)
Príhovor kňaza (sedíme)

SOBÁŠNY OBRAD – OTÁZKY
Kňaz príde k snúbencom, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva a položí im otázky:           
Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred Cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?  
Ženích: Áno. Nevesta: Áno.            

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?
Ženích: Áno. Nevesta: Áno.            

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?          
Ženích: Áno. Nevesta: Áno.            


MANŽELSKÝ SÚHLAS
Kňaz vyzve snúbencov, aby vyjadrili svoj manželský súhlas:
 

Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a vyjadrite svoj manželský súhlas.  

 Snúbenci sa otočia k sebe a chytia sa za ruky

Muž povie žene:      

Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Žena povie mužovi:

Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Kňaz položí štólu cez spojené ruky novomanželov a potvrdí ich manželský zväzok:
  Kňaz: A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
Všetci: Amen.

PRÍSAHA NOVOMANŽELOV
Kňaz vyzve novomanželov aby potvrdili manželský sľub prísahou na posvätený kríž. (Novomanželia si kríž zakúpia v predajni s náboženskými predmetmi. Odporúčame ho umiestniť v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.)      
Obaja prejdú k oltáru na ktorom je umiestnený kríž, manžel a po ňom manželka položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh Pomáhaj!

POŽEHNANIE A ODOVZDANIE PRSTEŇOV
Kňaz podá tácňu s prsteňmi novomanželov do rúk, a požehná ich. Navzájom si ich odovzdajú slovami:
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

SPOLOČNÁ MODLITBA, POŽEHNANIE NOVOMANŽELOV A ZÁVER OBRADU
  prosby (môže ich predniesť niekto z príbuzných; všetci stoja)
modlitba požehnania nad novomanželmi (kňaz)
modlitba “Otče náš” (všetci spoločne)
 (Sväté prijímanie)
záverečné požehnanie
podpísanie zápisnice (ženích, nevesta, svedok ženícha, svedok nevesty)
sprievod k východu z kostola (Kňaz vedie novomanželov)
gratulácie