Krst

SVIATOSŤ KRSTU

Čo je to krst?  

Krst je prvá zo siedmich sviatostí, nazýva sa aj bránou do života v Duchu a bránou k ostatným sviatostiam, pretože bez krstu nie je možné prijať inú sviatosť. V nej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Zaodieva nás do posväcujúcej milosti. Krstom sa stávame Božími deťmi, kresťanmi – katolíkmi, členmi Cirkvi a dedičmi Božieho kráľovstva.

Kedy je potrebné dať dieťa pokrstiť?
  • čo najskôr po narodení
  • v našej farnosti sviatosť krstu vysluhujeme v sobotu o 11.00 a v nedeľu po 12.00 hod.
Kde má byť dieťa pokrstené?
  • keď je zdravé – vo farskom kostole v mieste trvalého bydliska rodičov
  • keď je choré, prípadne zomiera – môže ho pokrstiť ktokoľvek, kto vie krstiť a chce krstiť. Teda doma, alebo v nemocnici. Keď sa dieťa uzdraví, treba ho doniesť do kostola, aby kňaz nad ním vykonal doplňujúce obrady, ktoré predpisuje Cirkev.
Kde majú rodičia nahlásiť krst dieťaťa?
V kancelárii farského úradu počas úradných hodín, kde sa vypíšu administratívne záležitosti. Je vhodné, aby o krst prišiel požiadať aspoň jeden z rodičov.
Čo rodičia potrebujú doniesť do kancelárie?
Rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu kvôli správnosti údajov potrebných pre záznam v matrike krstov.
Aké meno majú dať rodičia dieťaťu?
Nech meno krstenca nie je v rozpore s katolíckym zmýšľaním.
Akých krstných rodičov si treba vybrať?
Je potrebné vybrať takých krstných rodičov, ktorí budú svojmu krstnému dieťaťu dobrým príkladom. Krstným rodičom nemôže byť nekatolík, civilne rozvedený, a ten, kto žije pohoršlivým životom (napr. žije ako druh a družka). Krstný rodič má byť bez právnej prekážky. Musí mať najmenej 16 rokov a byť pobirmovaný, ak žije v manželstve, má to byť sviatostné manželstvo. Medzi krstným rodičom a dieťaťom vzniká duchovné príbuzenstvo. V prípade zlyhania rodičov vo výchove, krstní rodičia majú byť prví, ktorí ponúknu pomocnú ruku krstencovi.
Aké povinnosti majú rodičia dieťaťa?
Keď dávate dieťa pokrstiť, máte povinnosť vychovávať ho aj k nadprirodzenej viere. Znamená to snažiť sa z dieťaťa vychovať nielen dobrého človeka, ale aj dobrého kresťana katolíka. Vašou povinnosťou je byť pre dieťa príkladom, naučiť ho modliť sa, predstaviť mu pravdy viery a priviesť dieťa aj k ďalším sviatostiam. Máte formovať jeho mravný charakter podľa Božích prikázaní.
Čo si máme na krst priniesť?
Krstnú sviecu a bielu košieľku. Na košieľke má byť vyšité alebo vypísané meno dieťaťa, dátum jeho narodenia a dátum krstu.
Krst dospelého
Záujemca nech sa sám príde nahlásiť v čase úradných hodín do farskej kancelárie, kde sa dohodne s kňazom na forme a podmienkach prípravy.