Adorácia

Eucharistická poklona

Veríme, že Ježiš Kristus je skutočne prítomný pod spôsobom chleba a vína v Eucharistii – v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Vďačnosť a láska voči Kristovi, uvedomenie si Jeho neustálej prítomnosti vo Sviatosti Oltárnej vedú veriaceho k tomu, že okrem prijímania Eucharistie počas bohoslužby, sa usiluje byť pri Ňom a byť s Ním aj mimo sv. omše. Konsekrovaná hostia – premenený chlieb – Sviatosť Eucharistie je vystavená na oltári v monštrancii, aby sa veriaci mohol priamo zadívať na Ježiša, užšie sa s Ním zjednotiť, prejaviť svoju vieru, dôveru, lásku.

Adorácia 
Otvára najpriamejšiu cestu k Bohu. Je dôverným stretnutím sa s Ním v úkone klaňania sa, úcty, velebenia a uznania Ho za svojho Stvoriteľa a Pána. Predpokladom je ochota hľadieť chvíľu na Ježiša bez dlhých prednášaných modlitieb a nechať Ho hľadieť na nás. Adorácia umožňuje priam zakotvenie v Bohu.

Počas júla a augusta je eucharistická poklona každý štvrtok po večernej sv. omši do 20:00 hod.

Od septembra do júna je adorácia každý pracovný deň od 15:30 do 17:00.

 

Celodenná adorácia
V našej arcidiecéze je každý deň vystavená Sviatosť Oltárna k poklone v inej farnosti. Rozpis adorácii je na www.ke-arcidieceza.sk/farnosti/adoracie 
Pre našu farnosť sú určené dni: 19. júl a 25. september. V tieto dni adorácia začína po rannej sv. omši a trvá do večernej sv. omše. 
V priebehu roka je Sviatosť Oltárna vystavená aj na fašiangovú nedeľu popoludní od 1500 do večernej sv. omše, po obradoch Veľkého piatku celú noc až do obradov Bielej soboty

Pozvanie
Ježiš nás očakáva v tejto Sviatosti lásky. Neľutujme svoj čas a poďme sa s Ním stretnúť v adorácii. Nech naša adorácia nikdy neprestáva (sv. Ján Pavol II).