Adventný pozdrav

Drahí bratia a sestry,

nevyhnutné protiepidemiologické opatrenia nám priniesli rôzne obmedzenia pri slávení rozmanitých liturgických období a dôležitých sviatkov nášho kresťanského života. Musíme však uznať, že tieto obmedzenia sa dotýkajú len vonkajšej formy slávenia bohoslužieb, spôsobu vysluhovania sviatostí a náboženských úkonov, no v ničom neobmedzujú kvalitu duchovného prijímania sviatostnej milosti a plnosti Božích darov. Nech by sme mali prijať akékoľvek ďalšie obmedzenia, Božiu milosť nič nezamedzí, iba naše slobodné odmietnutie. Sme vďační Bohu, že k nám prichádza napriek prekážkam, preto mu chceme ponúknuť svoje srdce, aby nás formoval adventnou milosťou, aby sme nenechali Božiu milosť nepovšimnutú a nepohrdli ňou, len preto, že k nám neprichádza takým spôsobom, na aký sme zvyknutí.

Hneď v prvý deň Adventu na začiatku nového liturgického roka nás Pán Ježiš v evanjeliu pozýva trojitou výzvou k bdeniu, aby sme sa mali na pozore, pretože k nám prichádza nečakane, nielen vtedy, keď ho čakáme a nielen tak, ako si to želáme. A preto nás vyzval, aby sme boli pozorní a bdelí.

V tomto čase pandémie sa stalo pre nás už samozrejmosťou, že si vo sviatočný deň podľa programu vysielania zapneme rádio alebo sa pripojíme na internet, aby sme sa duchovne spojili so spoločenstvom Cirkvi zídeným na bohoslužobné stretnutie. Predstavme si, žeby rádiové stanice a televízne kanály nezverejnili vysielací program. Ak by sme nechceli prísť o príležitosť pripojiť sa k modlitbe bohoslužobného spoločenstva, museli by sme si nechať naše prijímače nonstop zapnuté a naladené na vysielane. A na takúto nepretržitú bohoslužbu v našom srdci nás chce Pán pripraviť adventnou výzvou k neustálej duchovnej bdelosti, aby sa naše srdce stalo citlivým a vnímavým na Božie pôsobenie, aby jeho milosť v nás nebola márna, a aby sme nezvädli ako lístie na jeseň, pretože ak patríme Kristovi a čerpáme milosť z jeho sviatostí, sme naštepení na strom Cirkvi, ktorý nestráca svoju nádej, ako vetvy stromov, z ktorých sme pripravili adventné vence na požehnanie, aby nám svojou stále zelenou farbou pripomínali nádej na večný život, ktorú nám priniesol Boží Syn príchodom do nášho sveta, nielen na izraelskú zem pred 2000 rokmi, ale denne, neustále prináša nádej do sveta, v ktorom žijeme, pracujeme, bývame, stretáme sa i trápime, do sveta našich zámerov, túžob a očakávaní.

V ikonografii starobylých chrámov môžeme nájsť výjav zvaný Hetoimasia. Je to vyobrazenie trónu pripraveného na druhý príchod Krista. Výtvarné stvárnenie očakávania splnenia blaženej nádeje si vystačuje so znázornením prázdneho trónu pre Kráľa nebies, na ktorom namiesto insígnií kráľovskej moci môžeme vidieť atribúty Ježišovho utrpenia a prítomnosť anjelov pripravených vzdať poctu tomu, ktorý má prísť. Tento výjav napriek znázorneniu „prázdna“ na kráľovskom stolci – majestátne dominuje v bohato zdobenom sakrálnom priestore a našu pozornosť upriamuje na neviditeľnú prítomnosť Boha. Prázdny trón, no nie opustený, je pripravený pre Vládcu, ktorý ho má zaujať.

Nevieme, kedy príde náš Pán. Ale vieme, že je na ceste a meškať nebude. On sa už rozhodol a svoj plán aj napĺňa. Nenechá sa odradiť ani našim nezáujmom. Boh, ktorý vládne nebu, slúži zemi. Jeho prítomnosť sa viditeľnejšie prejavuje v tých, s ktorými sa identifikuje v ich utrpení a stáva sa zjavnou cez tých, ktorí im slúžia jeho láskou, lebo sa nebáli prijať Krista do svojho života s jeho mocou i s jeho výzvami v plnej intenzite Božieho záujmu o človeka. Preto sa v Advente zapájame do charitatívnych projektov pomoci núdznym ako je dnešná zbierka na charitu, či potravinová pomoc alebo zbierka detského šatstva a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi na budúcu nedeľu, či pozvanie k darcovstvu krvi.

Náš slúžiaci Boh neobsedí na tróne svojej slávy, zostupuje chodníkmi svojho sebadarovania, aby nám jeho spása bola stále bližšie. Poďme, vystúpme cestou vernosti na adventnú horu stretnutia s prichádzajúcim Pánom a staňme sa domom Boha privádzajúceho k šťastiu. Nenechajme jeho milosť, jeho slovo, jeho vôľu kráčať popri nás, ale dovoľme, nech sa usídli v našom srdci a ovládne naše túžby.

Pán s Vami!

Požehnaný Advent Vám praje a vyprosuje Váš duchovný otec Aurel

Ty, ktorý nemeškáš, príď a zaujmi svoje miesto!
Prijmi moje srdce za svoj trón, z ktorého môžeš vládnuť slúžiacou láskou.
Službou svojho sebadarovania ovládni môj život a priveď ma k triezvej bdelosti,
nech je môj život mozaikou ukazujúcou tvoj príchod! 

Share

You may also like...