Farské oznamy 29.1.-4.2.

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou

ADORÁCIA – je každý pracovný deň od 15:45 do 17:45

SVETIELKO – každý utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na pravidelné stretnutie v pastoračnom centre

PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – každý štvrtok o 18:00 pozývame rodiny na sv. omšu za účasti detí, vo štvrtok 1.2. bude o 17:00 katechéza pre prvoprijímajúce deti zo ZŠ Krosnianska 4

HORA SANCTA – zmierna poklona 1.2. vo štvrtok pred prvým piatkom je večer o 20:00 a počas nej je možnosť spovede

HROMNIČNÉ SVIECE – nájdete v ponuke vedľa sakristie a po ich zakúpení vám ich požehnáme pri sv. omšiach na sviatok Obetovania Pána v piatok 2.2.

MODLITBOVÉ VEČERADLO – je na prvú sobotu o 6:30

SVÄTOBLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE HRDLA – budeme udeľovať pri sv. omši v sobotu 3.2. ráno o 7:30

FARSKÝ VÝLET – v sobotu 3.2. o 8:30 odchádza autobus do Vyšných Ružbách na farskú sánkovačku – prihlasovanie je v sakristii

KARNEVAL – v sobotu 10.2. pozývame rodiny spolu s deťmi na karneval v pastoračnom centre so začiatkom o 14:00

ŠTÚDIUM NA TEOLOGICKEJ FAKULTE AJ PRE VÁS

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2024/2025 bude poskytovať vzdelávanie:

  1. v bakalárskych študijných programoch (sociálna práca, učiteľstvo náboženskej výchovy),
  2. v magisterských študijných programoch (katolícka teológia, sociálna práca, učiteľstvo náboženskej výchovy),
  3. v doktorandských študijných programoch (katolícka teológia, charitatívna a misijná práca).

Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium je do 30. apríla 2024 a na doktorandské štúdium do 31. mája 2024. Všetky informácie sú na stránke www.tf.ku.sk

Teologická fakulta ponúka aj kvalifikačné vzdelávanie pre učiteľov z  praxe. Inovačné vzdelávanie „Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní“ sa realizuje vo forme štvordňového kurzu každoročne spravidla vo februári. Viac informácií na https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/uchadzac/inovacne-vzdelavanie/

Bakalársky študijný program Učiteľstvo náboženskej výchovy poskytuje kvalifikáciu pre výkon povolania asistent učiteľa, animátor voľného času, katechéta a vychovávateľ. Pokračovaním štúdia na magisterskom stupni získa absolvent kvalifikáciu pre výkon povolania učiteľ náboženskej výchovy.

Teologická́ fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku zároveň ponúka aj ďalšie vzdelávanie v študijnom programe Master v teológii manželstva a rodiny,  štúdium bakalaureátu náboženských vied a možnosť získania medzinárodného certifikátu ECDL/ICDL. Program Master v teológii manželstva a rodiny je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. Štúdium trvá dva roky. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2024. Viac informácií na www.tf.ku.sk

Share

You may also like...