Farské oznamy – šiesty veľkonočný týždeň

 1. Predmodlievanie ruženca vedie 5. ruža a upratovanie kostola skupina č. 2 – PBZ.
 2. Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni za úrodu. V našom kostole bude prosebná sv. omša s procesiou ku krížu v pondelok večer o 18:00.
 3. V utorok a vo štvrtok po večernej omši pozývame na nácvik zboru všetkých, ktorí radi hrajú a spievajú na Božiu oslavu.
 4. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú o 6:30, (8:00 GymES), 15:00, 16:30, 18:00. Kancelárske záležitosti si budete môcť v tento deň vybaviť po sv. omšiach.
 5. Po večernej štvrtkovej omši  odovzdáme deťom pamätné obrázky na slávnosť prvého sv. prijímania. Cesta svetla plánovaná na tento deň bude 3. júna na výročie posviacky kostola.
 6. V piatok sa začína novéna k Duchu Svätému. Budeme sa ju modliť pri večerných omšiach. Obetujeme ju za našich birmovancov.
 7. V sobotu 1. júna bude fatimská pobožnosť formou mariánskeho večeradla o 6:30.
 8. Stretnutie ružencového bratstva na prvú nedeľu bude o 16:45 a o 17:30 prvonedeľná pobožnosť.
 9. Na prvú júnovú nedeľu je zbierku na katolícke masmédiá.
 10. Prihlášky do letného tábora pre deti v dňoch 11.-16. augusta v Hutách si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
 11. 15.-22. septembra vás pozývame na púť do Medjugorja. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Záujemcov o púť prosíme, aby do 15. júna uhradili zálohu za púť.
Share

You may also like...