Farské oznamy – siedmy veľkonočný týždeň

 • V nedeľu 2. júna zbierka na masmédiá. PBZ za vaše milodary venované na rozvoj katolíckych masmédií.
 • Stretnutie ružencového bratstva je v nedeľu 2. júna o 16:45 a o 17:30 prvonedeľná pobožnosť.
 • Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 6. ruža.
 • Pri večerných sv. omšiach sa počas týždňa modlime novénu k Duchu Svätému. Obetujeme ju za našich birmovancov.
 • Jún je mesiacom  Božského Srdca, preto sa pri večerných omšiach modlime litánie k NSJ. Túto pobožnosť obetujeme za svätencov, ktorí v tomto mesiaci prijmú diakonskú a kňazskú vysviacku.
 • V pondelok 3. júna je deň výročia posvätenia nášho kostola. Je to náš farský sviatok. V tento deň máme pre vás viacero pozvaní:
  • dopoludnia o 9:00 pozývame všetkých ochotných mužov a ženy pomôcť pri úpravách zelene a okolia kostola. Vopred vám ďakujeme za vašu pomoc.
  •  podvečer o 16:30 pozývame rodiny spolu s deťmi na detské večeradielko
  •  o 17:15 vás pozývame na veľkonočnú pobožnosť Cesta Svetla spolu s turíčnou novénou a po nej na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti 12. výročia posviacky kostola
 • Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. Sv. omšu s týmto formulárom a prosebnú adoráciu budeme sláviť v stredu popoludní.
 • Eucharistická adorácia je v stredu od 15:30 do večernej omše a po nej biblický večer.
 • Vo štvrtok 6. júna pozývame členov Apoštolátu putovných kaplniek na sv. omšu o 15:00 so schönstattským pátrom Walterom, ktorý je prezidentom Medzinárodného schöstattského centra. Po sv. omši bude pokračovať program v pastoračnom centre.
 • Sv. omša za účasti detí je vo štvrtok o 18:00.
 • Vo štvrtok o 20:00 bude eucharistikcká poklona, tzv. Svätá hodina, s individuálnym požehnaním.
 • V piatok 7. júna bude po večernej sv. omši nácvik slávnosti birmovania pre birmovancov. Po jeho skončení o 19:30 prosíme rodiny birmovancov o pomoc pri upratovaní a príprave kostola na slávnosť birmovania.
 • Slávnostnú sv. omšu s udeľovaním sviatosti birmovania bude celebrovať emeritný otec arcibiskup Alojz Tkáč v sobotu o 9:00 – všetkých vás pozývame na slávenie farských Turíc.
 • V nedeľu budeme sláviť Zoslanie Ducha Svätého. Za účasť na vzývaní Ducha Svätého v deň Turíc môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.
 • Prihlášky do letného tábora pre deti v dňoch 11.-16. augusta v Hutách si môžete vyzdvihnúť v sakristii.
 • 15.-22. septembra vás pozývame na púť do Medjugorja. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Záujemcov o púť prosíme, aby do 15. júna uhradili zálohu za púť.
 • Už teraz vám adresujeme pozvanie na farskú kvapku krvi na sviatok Božského srdca v piatok 28. júna dopoludnia v pastoračnom centre. Príďte pomôcť darovaním krvi pri záchrane životov a pozvite aj svojich blízkych.
Share

You may also like...