Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry,

slávime nedeľu, ktorá je slávnosťou Najsvätejšej Trojice. Každú modlitbu, či bohoslužbu, začíname prežehnaním, ktoré je pre nás akoby bránou, ktorou vstupujeme do spoločenstva Otca, Syna a Ducha Svätého. Každé slávenie liturgie je pre nás vždy novou skúsenosťou viery. Aj keď sa naše slová vyslovované v modlitbe opakujú, aj keď texty, ktoré pri bohoslužbe prednášame a počúvame, už poznáme, pretože sme ich počuli mnohokrát, napriek tomu všetkému sú vždy novým posolstvom, novou výzvou a novou skúsenosťou človeka vtiahnutého do vzťahu lásky, ktorá ho robí človekom.

V našom živote sú miesta, ktoré navštevujeme pravidelne, kam opakovane prichádzame, no náš život by nás nenapĺňal, ak by sme chceli zostať iba na jednom mieste. Tak, ako vták, ktorý nechce opustiť svoje hniezdo, je chudobný o rozhľad, ktorý mu ponúka vzlietnutie, aj my by sme boli chudobnejší o jedinečnú skúsenosť s Bohom, ak by sme dnes nevyšli zo svojho „hniezda“ a nepozdvihli svoje srdcia k Bohu, ktorý nám dáva životný rozhľad a nové impulzy na zvládnutie všetkých životných ciest, situácií, úloh, povinností, problémov i príležitostí.

Sú situácie, keď sa cítime bezradní a nevieme odkiaľ a kam. Ako na to? Máme však veľkú výhodu, pretože máme cieľ, ktorý nám vydobyl Kristus. Ak hľadáme nehynúce šťastie a nehasnúcu lásku, nájdeme ju, ak dovolíme Bohu vstúpiť do nášho života. Všetko, po čom túžime, sa dá zhrnúť do jedného slova: nebo. A Ježiš nám ho už daroval. Nebo je naším cieľom a my už sme vlastníkmi tohto cieľa, pretože Kristus nám ho už daroval. Nebo nám patrí, ak prejdeme svoju cestu k nemu. V pokušení na hriech sa môžeme ľahko pomýliť a odbočiť z našej cesty k večnému cieľu. Preto potrebujeme chvíle modlitby a načúvania Božiemu slovu, aby sme sa nasmerovali na správnu adresu.

Ak sa ocitneme na neznámom mieste, zvykneme zapnúť navigáciu a pomocou GPS sa nebojíme vybrať aj do neznámeho sveta. GPS je navigačný systém na presné určenie okamžitej polohy kdekoľvek na Zemi. Celý systém GPS pozostáva z troch oblastí:

  1. Prvou je satelitná sieť vo vesmíre.
  2. Druhou sú riadiace stanice na spracovanie údajov.
  3. A treťou sú prijímače nás užívateľov GPS.

Iba súčinnosťou všetkých troch samostatných zložiek dosiahneme vytúžený cieľ.

Bratia a sestry, dnes oslavujeme spoločenstvo troch božských osôb: Otca, Syna a Ducha. Ich súčinnosťou dosahujeme večný cieľ – nebo. Boh, ktorý je dokonale šťastný vo svojej harmonickej jednote Otca, Syna a Ducha, v tomto spoločenstve absolútne dokonalej lásky, v ktorej Bohu nič nechýba, sa neuzatvára do seba, ale sa chce svojou lásku zdieľať a pozýva nás vstúpiť do spoločenstva lásky, v ktorom sú si tri božské osoby jedna druhej neustálym darom.

Zvykneme hovoriť, že dvakrát darovaný dar je väčší dar. Keď bol pred rokom v našej farnosti kňaz Marco Pozza, ktorý je autorom knižného vydania jeho televíznych rozhovorov s pápežom Františkom o modlitbe Otče nášZdravas´, v rozhovore na fare spomenul, že počas návštevy u Svätého Otca mu pápež František ukázal biely bicykel s podpisom Petra Sagana, ktorý od neho dostal ako dar počas audiencie. Rádio Vatikán včera zverejnilo video s výpoveďou Petra Sagana a správu, že Svätý Otec ho venoval ako dar do vatikánskej charitatívnej dražby na podporu dvoch nemocníc v Bergame a Bresci, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou Covid-19. Tento druhýkrát darovaný dar sa tak stáva ešte väčším darom.

Trojjediný Boh sa pre nás stáva nie raz, nie dvakrát, ale neprestajne chce byť pre každého z nás neustálym, najväčším a neprekonateľným darom.

Keď Archimedes objavil páku, povedal slávny výrok: „Dajte mi pevný bod vo vesmíre a pohnem Zemou.“ Boh je náš pevný bod a dáva nám nebo. Sme vlastníkmi cieľa. Nemusíme pohnúť celým svetom, ale ak sa úprimne otvoríme daru Božej lásky, nemôže to nepohnúť svetom, ktorý je ukrytý v našom srdci. Keď kráľ Hieronom požiadal Archimeda, aby dokázal, či malou silou možno zodvihnúť veľké bremeno, Archimedes to vyskúšal na veľkej nákladnej lodi. Nariadil, aby na loď nastúpilo veľa ľudí a aby bola zaťažená veľkým nákladom. Pomocou kladkostroja ľahko a bez porušenia rovnováhy vytiahol loď na breh.

Bratia a sestry, keď vstupujeme do lode nášho kostola, ktorého výročný deň posvätenia sme slávili v tomto týždni, Božia láska si nás priťahuje bližšie k brehu večnosti. Dobrý Boh ako neomylný navigátor neprestajne prepočítava naše kroky, nech by sme kdekoľvek zablúdili, aby nás priviedol do definitívneho cieľa. Božské Trio Otca, Syna a Ducha Svätého je pripravené v každej situácii spracovať naše signály vysielané k nemu. Neexistuje miesto, ani skutočnosť, odkiaľ by nám neponúkol východisko. On má vždy pre nás riešenie. Je pohotovo pripravený zostúpiť do našich súradníc, aby nás viedol.

Je Rok Božieho slova. Zapnime si častejšie Božiu navigáciu a nechajme sa viesť Božím slovom. Sväté písmo je pre nás dokonalým navigačným systémom troch samostatných subjektov Otca, Syna a Ducha. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstva Ducha Svätého neprestane byť s nami všetkými.

Prajem Vám požehnanú nedeľu prežitú v spoločenstve Najsvätejšej Trojice, aby tak ako žijeme v trojrozmernom svete, sme žili a rástli i v duchovnom svete do výšky, šírky i hĺbky v trojičnom vzťahu božskej Trojice.

Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...