FARSKÉ OZNAMY 25. november – 1. december

 • Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 7. ruža a upratovanie kostola 2. skupina. PBZ za vašu službu pre farské spoločenstvo.
 • V stredu o 9:30 pozývame rodičov – zvlášť mamky na materskej dovolenke – spolu s deťmi do pastoračného centra na pravidelné stretnutia s názvom SVETIELKO. Program nájdete na nástenke.
 • V stredu je eucharistická poklona od 15:30 do večernej sv. omše.
 • Vo štvrtok o 18:00 je sv. omša za účasti detí a pred ňou je o 17:00 katechéza pre rodičov a pre prvoprijímajúce deti zo Fábryho.
 • V sobotu o 10:00 bude v katedrále slávnosť sv. apoštola Ondreja, patróna Košickej arcidiecézy.
 • Kúpou vianočných perníčkov napomôžete k dobudovaniu ďalších častí pastoračného centra. Cena je len symbolická, veľkosť vášho milodaru nie je ohraničená.
 • Okrem perníčkov sú vám vedľa sakristie k dispozícii vianočné oplátky, kalendáre, spytovania svedomia pre všetky vekové kategórie, rodinná kronika, knihy Evanjelium na každý deň s rozjímaniami a modlitbou nad Božím slovom na celý nový rok a ďalšie publikácie pre rodinu.
 • Dnes je mesačná zbierka na zveľadenie kostola a investičné výdaje farnosti. PBZ za vašu štedrosť pri starostlivosti o Boží dom. Svoj milodar môžete vložiť do pokladníc s nápisom Vyhlásená zbierka alebo na číslo účtu farnosti, ktoré nájdete na webovej stránke a v bulletine.
 • 1. decembra na Prvú adventnú nedeľu bude zbierka na charitu, okrem nej môžete pomôcť rodinám v núdzi potravinovou pomocou v zbierke Adventné kilo, ktorá bude v našom kostole 8. decembra.
 • Na Prvú adventnú nedeľu o 16:30 vás pozývame na Adventný koncert v našom kostole, v ktorom sa predstavia zbory účinkujúce vo farnosti. Pozývame vás začať prípravu na príchod Božieho Syna spolu ako rodina.
 • Prvonedeľná pobožnosť bude v závere koncertu a výmena ružencových tajomstiev pred koncertom.
 • Pri sv. omšiach na budúcu nedeľu vám požehnáme adventné vence, ktoré budete používať doma pri spoločnej modlitbe v rodine.
 • STV2 prinesie dnes v nedeľnom večernom vysielaní o 21.45 dokument o troch sv. košických mučeníkoch  s názvom Narodení pre nebo.
 • V závere sv. omše na slávnosť Krista Kráľa bude eucharistická poklona, v rámci ktorej sa budeme modliť zasväcujúcu modlitbu Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia – máte ju v modlitebných knižkách za litániami k NSJ – za účasť na jej recitovaní môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Share

You may also like...