Farské oznamy (31. júl – 6. august)

PUTOVNÁ VÝSTAVA od 26. júla do 14. augusta je v našom kostole umiestnená putovná výstava o eucharistických zázrakoch – jej autorom je blahoslavený Carlo Acutis, ktorý ešte počas svojho života založil internetovú stránku s touto tematikou – prezrieť si ju môžete po každej sv. omši

PORCIUNKULA 2. augusta na sviatok Panny Márie Anjelskej možno získať milosť úplných odpustkov za návštevu farského, katedrálneho alebo františkánskeho kostola spojenú s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha) – porciunkulové odpustky za návštevu chrámu možno získať za obvyklých podmienok (spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) už od poludnia predchádzajúceho dňa

EUCHARISTICKÁ POKLONA vo štvrtok pred prvým piatkom bude po večernej omši tichá adorácia a o 20:00 bude moderovaná zmierna poklona Hora Sancta – keďže prvý štvrtok je dňom modlitieb za duchovné povolania, všetky pobožnosti v tento deň obetujeme na tento úmysel a pozývame aj vás doma v rodinách pripojiť sa k tomuto úmyslu Cirkvi

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou a vo štvrtok od 20:00 počas adorácie Hora Sancta

VEČERADLO – modlitbové večeradlo na prvú sobotu bude ráno o 6:30 pri spomienke na Pannu Máriu Snežnú 

RUŽENCOVÉ BRATSTVO stretnutie ružencového bratstva s výmenou ružencových tajomstiev bude na prvú nedeľu o 16:45 a o 17:30 prvonedeľná pobožnosť k Božskému Srdcu

VÝROČIE SOBÁŠA manželia, ktorí v tomto roku oslávia 50., 55. či 60. výročie manželstva, môžu prijať osobitné požehnanie od o. arcibiskupa – prosíme, aby ste nám ich nahlásili v sakristii

BLAHOREČENIE RODINY ULMOVCOV v nedeľu 10. septembra vás pozývame na slávnosť prvého blahorečenie celej rodiny – manželov Ulmovcov, ich 6 detí a siedmeho ešte nenarodeného bábätka – prosíme záujemcov o účasť na ich blahorečení v Poľsku v obci Markowa neďaleko Rzeszowa, aby sa čím skôr prihlásili v sakristii, radi by sme sa ako Farnosť Svätej Rodiny zúčastnili tejto slávnosti všetkých rodín

Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu:

Naša Pani navštívenia, ktorá si sa ponáhľala do hôr na stretnutie s Alžbetou, veď aj nás na stretnutia so všetkými, ktorí nás očakávajú, aby sme im priniesli živé Evanjelium Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána!

Pôjdeme rýchlo, bez odkladu či rozptýlení, avšak s ochotou a radosťou. Pôjdeme pokojne, pretože tí, ktorí prinášajú Krista, prinášajú pokoj, a konanie dobra je to najväčšie blaho.

Pani navštívenia, s tvojou pomocou budú tieto Svetové dni mládeže spoločnou oslavou Krista, ktorého prijímame, ako si ho prijala Ty. Učiň ich časom svedectva a zdieľania, vzájomného bratstva a vzdávania vďaky, hľadaním tých, ktorí stále čakajú. S tebou budeme pokračovať na tejto ceste stretnutia aby sa aj náš svet znova stretol v bratstve, spravodlivosti a pokoji.

Pomôž nám, Pani navštívenia, prinášať druhým Krista, poslúchajúc Otca v láske Ducha Svätého!

Share

You may also like...