Liturgický program 1.-9. december

Sväté prijímanie: pondelok – sobota 1600 – 1700 a nedeľa 1000 – 1200

Predvianočné spovedanie: pondelok – sobota 1600 – 1700

Úradné hodiny: pondelok – piatok 1600 – 1700

Program živého vysielania prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:

1.12. Streda  
pobožnosť k sv. Jozefovi
sv. omša o Panne Márii
loretánska novéna
18:00+ Vincent a Marián
+ Margita, Karol, Emília, Karol
+ Jolana
2.12. Štvrtok
sv. omša o Panne Márii
loretánska novéna
katechéza pre prvoprijímajúce deti
adorácia Hora Sancta
18:00za kňazov, misionárov a rehoľníkov
+ Emília, Ján, Vincent, Cyril
ZBP Karol 70 r.
3.12. Piatok  
sv. omša o Panne Márii
prvopiatková pobožnosť k Božskému Srdcu
loretánska novéna
18:00ZBP kňazi Aurel, Lukáš, Marek a Štefan
za živých a zosnulých členov BBSJ
+ Pavol
4.12. Sobota
modlitbové večeradlo s Pannou Máriou
loretánska novéna
nedeľná svätá omša
17:00+ Juraj, Mária, Jozef, Peter
+ Ján, 1. výr.
za členov Ružencového bratstva
za skoré víťazstvo Nep. Srdca Panny Márie
5.12. DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
nedeľná svätá omša – o. biskup Marek Forgáč
loretánska novéna
prvonedeľná pobožnosť k Božskému Srdcu
8:30za farnosť
ZBP Martin, Adriana, Mária, Martinka
ZBP Milan, Božena, Lucia, Ivana, Dana
ZBP Katarína Kalafusová s rodinou
ZBP a dary Ducha Svätého: Zuzana a Kamil
6.12. Pondelok
svätá omša o Panne Márii
loretánska novéna
18:00+ Kvetoslava, Mária, Milan
+ Mikuláš, Vladislav
ZBP Štefan 40 r.
7.12. Utorok
svätá omša z nasledujúcej slávnosti
loretánska novéna
18:00za spoločenstvo modlitby matiek
ZBP Dominika a Ivana s rod.
ZBP Darina a Radoslav
+ Emília, Ján, Anna
8.12. Streda
sv. omša zo slávnosti Nep. Počatia Panny Márie
loretánska novéna
18:00ZBP Gabriela 45 r., Viktória 43 r.
ZBP Darina
ZBP a dary DS pre Stellu a Celestu
+ čl. z rod. Kyjovská a Kucharová
9.12. Štvrtok
svätá omša o Panne Márii
loretánska novéna
katechéza pre prvoprijímajúce deti
18:00+ Ján, Margita, Vladimír
+ Ondrej, Alžbeta, Juraj, Alžbeta
+ Štefan, Anna, Jozef
svoje prosby a úmysly, ktoré chce zveriť Panne Márii v loretánskej novéne, môžete priniesť napísané do kostola a vložiť ich k soche Panny Márie – ak ich pošlete prostredníctvom formulára MODLITBY na tejto stránke, odovzdáme ich tam za vás

NOVÉNA K LORETÁNSKEJ PANNE MÁRII

Loretánska Panna Mária, pozdravujeme ťa so synovskou oddanosťou! Radi opakujeme slová archanjela Gabriela: „Zdravas´ Mária, milosti plná, Pán s Tebou!“ A tiež Tvoje slová: „veľké veci mi urobil, ten ktorý je mocný“.

Loretánska Panna, Tvoj dom je sídlom Svetla a Lásky. Pomôž nám dosiahnuť pravé Svetlo a plnú Lásku. Pomôž nám dosiahnuť, aby pokoj prenikol nášho ducha často nepokojného a ustráchaného, aby láska naplnila naše životy a vyžarovala všade okolo. Predĺž, ó, Mária, túto chvíľu pokojnej radosti, bráň nás v pokušeniach a v každej ďalšej náročnej skúške. Prosíme ťa, s tvojou materskou ochranou dovoľ nám dôjsť do Otcovho domu, kde ty sedíš po Kristovej pravici ako kráľovná. Amen.

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.
Svätá Panna panien, oroduj za nás.
Matka Kristova, oroduj za nás.
Matka Cirkvi, oroduj za nás.
Matka milosrdenstva, oroduj za nás.
Matka Božej milosti, oroduj za nás.
Matka nádeje, oroduj za nás.
Matka najčistejšia, oroduj za nás.
Matka najnevinnejšia, oroduj za nás.
Matka panenská, oroduj za nás.
Matka nepoškvrnená, oroduj za nás.
Matka hodna lásky, oroduj za nás.
Matka obdivuhodná, oroduj za nás.
Matka dobrej rady, oroduj za nás.
Matka Stvoriteľa, oroduj za nás.
Matka Spasiteľa, oroduj za nás.
Panna najmúdrejšia, oroduj za nás.
Panna hodna úcty, oroduj za nás.
Panna hodna chvály, oroduj za nás.
Panna mocná, oroduj za nás.
Panna dobrotivá, oroduj za nás.
Panna verná, oroduj za nás.
Zrkadlo spravodlivosti, oroduj za nás.
Sídlo múdrosti, oroduj za nás.
Príčina našej radosti, oroduj za nás.
Príbytok Ducha Svätého, oroduj za nás.
Príbytok hoden cti, oroduj za nás.
Vznešený príbytok nábožnosti, oroduj za nás.
Ruža tajomná, oroduj za nás.
Veža Dávidovho mesta, oroduj za nás.
Veža zo slonovej kosti, oroduj za nás.
Dom zlatý, oroduj za nás.
Archa zmluvy, oroduj za nás.
Brána do neba, oroduj za nás.
Hviezda ranná, oroduj za nás.
Uzdravenie chorých, oroduj za nás.
Útočisko hriešnikov, oroduj za nás.
Útecha migrantov, oroduj za nás.
Útecha zarmútených, oroduj za nás.
Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.
Kráľovná anjelov, oroduj za nás.
Kráľovná patriarchov, oroduj za nás.
Kráľovná prorokov, oroduj za nás.
Kráľovná apoštolov, oroduj za nás.
Kráľovná mučeníkov, oroduj za nás.
Kráľovná vyznávačov, oroduj za nás.
Kráľovná panien, oroduj za nás.
Kráľovná všetkých svätých, oroduj za nás.
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu, oroduj za nás.
Kráľovná nanebovzatá, oroduj za nás.
Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás.
Kráľovná rodiny, oroduj za nás.
Kráľovná pokoja, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

– Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
– Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svätá Panna a Matka, ako si opustila Svätý Dom, aby si poskytla útechu príbuznej Alžbete, navštív naše domy a miesta utrpenia a v tomto čase neistoty a veľkých obáv prines nám svoju materskú útechu. Zverujeme Ti chorých a ich rodiny. Prijmi do svojho náručia zosnulých a poteš ich príbuzných. Posilni lekárov, zdravotníkov a tých, ktorí pracujú pre dobro a bezpečnosť pre všetkých. Pomôž nám vykonávať naše úlohy zodpovedne, v duchu vnímavosti a solidarity. Vysloboď nás z pandémie, ktorá nás postihuje, aby sme sa mohli pokojne vrátiť k svojim zvyčajným činnostiam a chváliť ťa a ďakovať ti s obnoveným srdcom. Ó, Mária, vzdiaľ od nás všetko zlé a sprevádzaj nás na púti k Veľkej noci tvojho Syna Ježiša, aby sa v ňom posilnila naša viera, oživila nádej a posilnila láska. Vypočuj, ó, Matka, našu modlitbu.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Zdravas, ó, Panna anjelská; zdravas, ó, Matka veriacich; zdravas, Kráľovná a Brána do neba! Nech zostúpi na tvoj ľud dážď milostí  a nech sa všetkým otvorí brána do raja!

Evanjelizačný úmysel na december: Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Božie slovo, aby sa s odvahou a tvorivosťou v sile Ducha Svätého stali jeho svedkami.

Úmysel biskupov v decembri: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Share

You may also like...