Pričlenenie farnosti k Domu Svätej Rodiny z Nazareta

Dekrét o spojení so Svätým Domom

Loretánske jubileum

Akt agregácie (spojenia) so Svätým Domom v Lorete

Na žiadosť dôstojného pána Aurela Halajčíka, farára Farnosti Svätej Rodiny v Košiciach (Slovensko), so súhlasom J. E. Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu, v nábožnej úcte k Svätej Rodine z Nazareta a pre osobitné duchovné spojenie podporované počas tohto loretánskeho jubilea,

spájame

Farnosť Svätej rodiny v Košiciach

s Pápežskou sanktuáriom Svätého Domu v Lorete.

Touto listinou je uvedená farnosť zapísaná do Všeobecnej kongregácie Svätého Domu, ktorá bola kanonicky zriadená 27. mája 1883, požehnaná a povzbudzovaná Najvyššími Veľkňazmi počnúc Levom XIII., aby požívala nasledovné duchovné dary:

  • Úplné odpustky v deň tejto agregácie (8. decembra) a 10. decembra každoročne, na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej, na pamiatku Prenesenia Svätého Domu do Loreta;
  • Účasť na všetkých dielach dobra a na príhovoroch, ktoré sa konajú v Ráde menších bratov kapucínov, ktorému je zverená Všeobecná Kongregácia;
  • Účasť na ovocí každodennej svätej omše slávenej v Sanktuáriu Svätého Domu (Messe Perpetue).

Na základe tejto agregácie farnosť a zbožní veriaci ponúkajú prijať tieto záväzky:

  • Podporovať mariánsku úctu podľa biblicko-teologickej inšpirácie Pápežskeho sanktuária Svätého Domu s osobitným zreteľom na tajomstvo vtelenia Slova, na rozmer povolania ľudského života, na posväcovanie rodiny a práce, na príklade a pod ochranou Ježiša, Márie a Jozefa.
  • Podporovať každodennú modlitbu Anjel Pána, vlastnú Pápežskemu sanktuáriu Svätého Domu.
  • Podporovať pastoračné priority Loretánskeho sanktuária: osobitná pozornosť venovaná rodinám, výchovné a duchovné sprevádzanie mladých ľudí, pomoc chorým a zraniteľným.
  • Napĺňať inštitucionálne ciele Loretánskeho sanktuária.

Nech Loretánska Panna vyprosí všetkým ctiteľom a veriacim, aby boli nástrojmi jej materinskej dobroty a šírili jej nehu a pokoj.

Loreto, 8. december 2021, na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Mons. Fabio Dal Cin, pápežský delegát, loretánsky arcibiskup

Nepoškvrnená Panna, so živou vierou myslíme na veľké tajomstvá, ktoré sa odohrali v tvojom Svätom Dome, ktorý si uctievame na pahorku Loreta.

Medzi týmito posvätnými stenami, kde si bola počatá bez hriechu a žila si ako dieťa, manželka a matka v modlitbe a v tej najvznešenejšej láske, ťa anjel pozdravil plnú milosti a ty si mu odpovedala inšpirovanými slovami, ktoré otvorili nebesia a nechali zostúpiť Spasiteľ sveta.

V každodennom dôvernom vzťahu s Božím Synom, spolu s Jozefom, spravodlivým a verným mužom, v pokore a v každodennej práci si slúžila Pánovi a pripravovala si svojho ducha na veľkú obetu, ktorú si spolu s obetou tvojho Božieho Syna prinášala na Kalvárii, čím si sa stala Matkou všetkých ľudí vykúpených Ježišovou krvou.

Daj, ó Mária, aby sme po tom, čo prežijeme v našich domovoch lásku a vernosť, vedení evanjeliom a podporovaní milosťou a tvojou ochranou, mohli byť jedného dňa spolu s tebou privítaní v Otcovom dome.

Loretánska Panna, oroduj za nás!

Zdravas, Mária...

Share

You may also like...