Adventný pozdrav II

Drahí bratia a sestry,

v tomto adventnom čase si počas týždňa zvykneme ráno privstať o niečo skôr ako inokedy, aby sme mohli prísť na rorátnu svätú omšu, ktorá má svoje neodmysliteľné čaro a tajomnú atmosféru Božej blízkosti, ktorá nás pobáda k bdelej pozornosti na prítomnosť Pána, ktorý prichádza odstrániť tmu z našich sŕdc a myslí.

Verím, že i dnešné ráno vnieslo do mnohých rodín svoje neodmysliteľné čaro, keď pri pohľade do okien alebo topánok – podľa toho, ktorá rodina má aký zvyk – ste mohli nájsť nejaké mikulášske prekvapenie, ktoré vyvolalo úsmev na vašej tvári, radosť v srdci a oči sa vám hneď rozžiarili, takže dnes nikto neprišiel do kostola ospalý. Ďakujem vám všetkým, že práve cez drobné mikulášske prekvapenia ste naplnili Božie slovo, ktoré nám dnes zaznelo cez proroka Izaiáša: „Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu…“ To, že ste dnes niekomu darovali radosť, je živým znakom toho, že Boh prehovoril cez vás k srdciam iných, ktorých potešil prejav vašej blízkosti.

Izaiáš týmto pozvaním potešovať ľud a hovoriť k srdcu uvádza veľkú adventnú výzvu pripraviť Pánovi cestu na púšti a vyrovnať mu chodníky na pustatine. Niektorí z vás, ktorí ste dnes prichádzali do kostola peši, prišli ste po obnovenom a niektorí i po novom chodníku. Pripraviť cestu alebo upraviť chodník znamená sprístupniť miesta a umožniť komunikáciu. Izaiášova i Jánova adventná výzva nás pobáda sprístupniť Pánovi naše srdce a chce nám umožniť komunikáciu a stretnutie so živým Bohom. Sú to slová, ktoré svätý Marek umiestnil hneď na úvod a nazval ich začiatkom evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Ježišovo evanjelium sa teda začína tam, kde mu dovolíme vstúpiť, kde mu otvoríme cestu. Jeho evanjelium je napísané v knihe Svätého písma a môžeme ho počuť pri bohoslužbe, ale začína sa – čiže aktivuje sa – iba tam, kde dovolíme tomuto slovu vystúpiť z knihy Písma a prísť do nášho života, iba tam, kde urobíme cestu tomuto Slovu do sveta, v ktorom žijeme.

Ak si plánujeme cestu na vzdialenejšie miesto alebo do prostredia, kam bežne nechodievame, pripravíme sa na ňu štúdiom možných trás a zvážime, ktorá nám vyhovuje alebo zadáme cieľ svojej cesty do navigácie a necháme sa ňou viesť aj napriek možným nečakaným prekvapeniam. Ak nás dnes adventný hlas Jána Krstiteľa naviguje v ústrety Pánovi a vyzýva nás pripraviť mu cestu, znamená to, že Pán je pripravený prísť. On – ako to nám dnes povedal vo svojom liste svätý apoštol Peter – nikdy nemešká, Pán je len trpezlivý s nami a dáva nám tak možnosť, aby sme sa dali na pokánie.

Hlas Jána znie púšťou. Ozýva sa v priestore, ktorému chýba život. Niet ho v nej len preto, lebo to sama neumožňuje. Chýbajú v nej základné podmienky pre život. Jánova výzva nám pomáha rozoznať v našom živote miesta, kde sme ešte nevytvorili podmienky životu, ktorý mi prináša prichádzajúci Pán mocou jeho Ducha. On nielen pozná cesty ku mne, ale i mňa. A vyzná sa vo mne lepšie, ako ja sám v sebe. Som nie iba súčasťou jeho plánu, ale cieľom každej jeho snahy a božského úsilia neprestajne vyvíjaného v môj prospech. Je pripravený urobiť všetko pre môj rast, aj keby som na ceste k nemu poblúdil, či sa nechal zlákať krivými chodníkmi k nebezpečnej skratke, ba dokonca i vtedy, keby som už bol ako zoťatý kmeň, ktorý už na pohľad mŕtvy prišiel o svoju krásu i silu prinášať ovocie. Boh svojou láskou vie vo mne zobudiť život mocou svojho Ducha, ktorý na mne spočíva.

Ján predchádza Pána a jeho hlas prehovára ku mne, ako hlas rádia prinášajúceho aktuálne dopravné informácie. Vysiela ku mne signál kvôli mojej pripravenosti pre Pána, pretože on je pripravený vstúpiť na každú moju cestu v každej situácii, keď mu načúvam, i keď sa vzďaľujem od neho. Tento Boh trpezlivosti a potechy prepočítava v navigácii svojho približovania sa stále nové súradnice jeho cesty k zjednoteniu sa so mnou. On teraz i stále je na ceste k nám, učí nás počuť, počúvať a nasledovať jeho hlas, ktorým nás ako pastier naviguje na našich cestách a na každej z nich nás vedie do šťastnej jednoty s ním. Ak sme dnes vďační za všetky prekvapenia, ktoré nás čakali po prebudení do dnešného dňa, najviac ďakujme za to, že nám Pán doprial prebudenie, ktorým nám daroval novú príležitosť žiť a konať pokánie.

Všetkým Vám vyprosujem požehnaný čas Adventu.

Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Bez poškvrny dedičného hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame

Share

You may also like...