Farské oznamy – 6. veľkonočný týždeň

ZBIERKY – v nedeľu 14. mája a vo štvrtok 18. mája je mesačná zbierka na investičné výdaje farnosti, PBZ za Vašu starostlivosť o Boží dom, na budúcu nedeľu 21. mája je zbierka na katolícke masmédiá

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ – je pri večernej sv. omši o 18:00 h, povzbudzujeme vás k tejto modlitbe aj doma v rodinách

PROSEBNÉ DNI – pondelok, utorok a streda pred Nanebovstúpením Pána sú prosebné dni za úrodu, záväzný je iba 1 deň, sv. omše s prosebným formulárom budú v pondelok a prosebná procesia k vonkajšiemu krížu bude v pondelok pri večernej omši

ADORÁCIA – je v pracovných dňoch po popoludňajšej omši do večernej okrem štvrtka, keďže v tento deň sú sv. omše ako v prikázaný sviatok

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Pánovho vystúpenia do neba, sv. omše budú o 6:30, 11:00 gymnaziálna sv. omša, 15:00, 16:30, 18:00

TURÍČNA NOVÉNA – v piatok po Nanebovstúpení Pána sa začína novéna k Duchu Svätému, budeme sa ju modliť o 18:00 h spolu s májovou pobožnosťou, obetujme ju za našu farnosť a zvlášť za birmovancov

KURZ PRE SNÚBENCOV – v dňoch 2.-4. júna ponúkame víkendový kurz prípravy na manželstvo pre snúbencov, prihlásiť sa môžete  vo farskej kancelárii alebo emailom na rodina@abuke.sk

FARSKÝ VÝLET – v sobotu 10. júna vás pozývame na Pieniny, prihlasovanie je v sakristii, bližšie informácie v bulletine

PÚŤ DO MEDJUGORJA – v dňoch 17.-23. septembra organizujeme farskú púť do Medjugorja, prihlasovanie je v sakristii, bližšie informácie nájdete v bulletine

Share

You may also like...