Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry,

je tu deň, ktorý patrí Pánovi. Nevieme si predstaviť týždeň bez nedele. Bez nej by nebol úplný. Je tu deň, keď Pán napĺňa kalich nášho srdca svojou láskou až po okraj. V nedeľu prežívame Pánovu blízkosť o čosi ľahšie a intenzívnejšie. Otvorenie knihy Svätého písma pri rodinnej modlitbe a ešte viac otvorenie srdca Ježišovmu slovu života môže i nás priviesť ku skúsenosti učeníkov v Emauzách a rozpáliť srdce, ako učeníkom v Emauzách, ako sv. Augustínovi, či sv. Kataríne Sienskej alebo sv. Margite Alacoque… Boh hovorí s nami, pretože chce vstúpiť do našich nechápavých a ťarbavých sŕdc, aby z nich prehovoril rečou svojej dokonalej lásky k ďalším srdciam. Nedeľa je deň, keď sme pozvaní hovoriť viac spolu – nie iba medzi sebou, ale predovšetkým s Bohom, aby sme si osvojili jeho reč lásky, ktorej každý rozumie.

Pápež František nás pozval, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Je to modlitba, v ktorej komunikujeme s Pannou Máriou, nechávame sa ňou viesť k Ježišovi, spoznávame ho s ňou, učíme sa od nej vidieť ho a milovať. Máj nazývame mesiacom lásky – nech nám ňou Ježiš zapáli srdcia, keď ho budeme počúvať pri čítaní Božieho slova a kontemplovať pri modlitbe ruženca.

Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pripojme sa v modlitbe k tomuto úmyslu Cirkvi.

Nech Boh svojou láskou pretvára naše srdcia! Prajem vám, aby vašou láskou hovoril k svetu a písal evanjelium milosrdenstva, ktoré budú ľudia vo vašej blízkosti chcieť počúvať a odovzdávať ďalej s radosťou a nadšením. Požehnanú nedeľu +!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...