Pozdrav k Nedeli Božieho milosrdenstva

Drahí bratia a sestry!

Životná múdrosť nás učí: „V núdzi poznáš priateľa.“ Aj Ježiš, keď dostal otázku: „Kto je môj blížny?“, odpovedal podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi. Obraznou odpoveďou definoval, že blížnym je ten, kto preukazuje milosrdenstvo. A pozval nás, aby sme boli „milosrdní, ako je milosrdný náš nebeský Otec“. Službou milosrdenstva sa stávame obrazom Boha pre ľudí okolo nás.

Slávime nedeľu, ktorá je sviatkom Božieho milosrdenstva, ktorého veľkou apoštolkou bola sv. Faustína. Ježiš ju požiadal: „Namaľuj môj obraz, podľa toho, ako ma vidíš.“ Každý deň sme aj my pozvaní maľovať Ježišov obraz skutkami milosrdenstva. Úloha stávať sa pre iných obrazom Božieho milosrdenstva je zakódovaná v našej krstej identite.

Pozývam vás v túto nedeľu s novým elánom použiť štetec dobrej vôle a farby čností a s dôverou vstúpiť do Ježišovej školy milosrdenstva. Duchovne sa zjednotíme pri nedeľných bohoslužbách prostredníctvom živého vysielania na youtube kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

  • 8:30 farská svätá omša
  • 15:00 eucharistická adorácia v Hodine milosrdenstva
  • 18:00 večerná svätá omša – Rádio Lumen
  • 19:00 slávnostné vešpery

Pri eucharistickej adorácii o 15:00 odovzdáme do Božieho milosrdenstva všetkých vás a osobitne vaše modlitby a prosby, ktoré ste zaslali prostredníctvom formulára v rubrike Úmysly na hornej lište webovej stránky. Texty domácej liturgie na túto nedeľu nájdete na tomto odkaze:

Dovoľme Bohu, aby nás svojím milosrdenstvom premieňal na svoj obraz a na blížnych voči sebe navzájom. Vložme jedni druhých pri dnešnej modlitbe spolu s apoštom Tomášom do prameňa milosrdnej lásky v Ježišovom boku!

Buďte požehnaní a buďte požehnaním! Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...