ZASVÄTENIE FARNOSTI BOŽSKÉMU SRDCU

V týchto dňoch si pripomíname 30. výročie vzniku našej farnosti, ktorú zriadil 1.7.1992 košický diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč a zasvätil ju Svätej Rodine Ježiša, Márie a Jozefa.

Pri 25. výročí farnosti 1. júla 2017 sme našu farnosť zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

V piatok 1. júla 2022 vás srdečne pozývame na ďakovnú svätú omšu o 18:00 hod., ktorú bude celebrovať košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč spolu s kňazmi našej farnosti i s predošlými farármi, ktorí túto farnosť spravovali v minulých rokoch.

V závere tejto jubilejnej slávnosti zasvätíme seba, svoje rodiny a našu farnosť Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

MODLITBA ZASVÄTENIA

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – Srdce dobrého Pastiera, v objatí tvojej lásky zohýbame svoje kolená v tomto výnimočnom slávnostnom okamihu, keď ti chceme vyznať svoju lásku a opäť sa ti zasvätiť. V našom živote sú chvíle, keď oveľa živšie a naliehavejšie pociťujeme potrebu vyznania viery, lásky a zasvätenia. Významným podnetom je pre nás 30. výročie zriadenia tejto farnosti zasvätenej Svätej Rodine. Túžime v tomto čase oživiť v sebe kresťanské korene a vieru a zasvätiť seba, svoje rodiny a túto našu farnosť Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – prameň života a svätosti, poznania a múdrosti, pozerajúc sa z tohto prítomného okamihu do diaľav blízkej i vzdialenej minulosti, sme si vedomí svojej duchovnej odkázanosti na teba. Z pohľadu minulosti využívame túto chvíľu k prejavu vďakyvzdania – osobitne za svoj život prirodzený i sviatostno-duchovný, ktorý sme dostali. Vďaka za to, že sme uzreli svetlo sveta, ale aj za dar kresťanskej viery a svetlo milosti, ktoré nám priniesla sviatosť krstu a neskôr sviatosť Eucharistie, birmovania, manželstva či duchovného zasvätenia. Nezastupiteľnú úlohu v pohybe našich dní mali naši rodičia, krstní i birmovní rodičia, naši biskupi a kňazi. A tak sa modlíme a prosíme, aby sa zachovalo posvätné dedičstvo prostredníctvom veriacich tejto farnosti, v ktorých horí láska k Bohu, k Cirkvi, k ľuďom i k tomuto mestu.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – horiace ohnisko lásky, pristupujúc k okamihu zasvätenia, chceme predtým očistiť naše srdcia, svedomie a historickú pamäť, lebo nie všetky chvíle uplynulého času boli svetlé a bezbolestné. Vyskytli sa v histórii osobnej i spoločenskej okolnosti a rozhodnutia ťažké, tienisté a boľavé, ktoré zapríčinili bolesť, traumu, plač a zarmútenie. Chystajúc sa k okamihu zasvätenia, úprimne odprosujeme teba, Ježišu i poškodených ľudí, za všetky naše hriechy a viny, nevernosť a sváry, neľúbosť, nelásku a necitlivosť našich sŕdc. S prejavom našej úprimnej ľútosti prosíme o odpustenie, zmilovanie a prepáčenie.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – plné dobroty a láskavosti, s pokorným srdcom a s veľkou dôverou prichádzame k tebe, vedomí si toho, že láska tvojho Srdca, obeta života a odovzdanosť do Otcovej vôle, je najlepšou školou duchovného kresťanského života. A tak z pohľadu prítomnosti, využívame mimoriadny okamih dnešnej slávnosti, pri ktorej vyjadrujeme vrelé a hlboké slová zasvätenia Ježišovmu Božskému Srdcu nás i našej milovanej farnosti. Pane Ježišu Kriste, zasväcujeme tebe a tvojmu Božskému Srdcu nás samých, túto farnosť, naše kresťanské rodiny a manželstvá a modlitbové spoločenstvá: ružencové, večeradlové, modlitby matiek i Božského Srdca, duchovné hnutia detí, mládeže a rodín i školské spoločenstvá našej Cirkevnej materskej školy sv. Bernadety a Gymnázia sv. Edity Steinovej.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – spása všetkých, čo v teba dúfajú, len bezobsažným gestom by boli slová zasvätenia, bez otvorenia našich sŕdc a konania dobrých skutkov. A tak z pohľadu budúcnosti okamih zasvätenia chceme v Duchu Svätom ustavične oživovať a sprítomňovať v každom prežehnaní a prežívaní našej viery, vo vernosti a oddanosti Kristovi, v osvojovaní si čností tvojho Srdca a pripodobňovaní nášho srdca tvojmu Božskému Srdcu prostredníctvom častej modlitby a vrúcnej účasti na slávení a prijímaní Eucharistie, ale tiež v úprimnosti zmýšľania, čistote srdca, v dobrom spolunažívaní a v prejavoch našej ľudskosti, lásky, milosrdenstva, charity a solidarity.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo – dom Boží a brána do neba, spoznávajúc tvoju lásku prijmi vyznanie našich úst a zasvätenie našich sŕdc. Pretvor naše srdce podľa svojho Srdca a zapáľ v nás oheň svojej lásky, aby bolo našou cťou ž iť a umrieť v tvojej láske. Kráčajúc epochami času pod ochranou Bohorodičky Panny Márie a na orodovanie svätého Jozefa, tebe najláskavejšie Srdce Ježišovo dôverujeme, tebe sa zasväcujeme, lebo teba milujeme! Nech sa ti vzdáva sláva, česť a chvála na veky vekov.

Amen.

Share

You may also like...