Farské oznamy – 5. pôstny týždeň

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU – v sobotu a nedeľu od 16:00 do 18:00, v pondelok – piatok od 17:00

ZBIERKA NA KOSTOL – ďakujeme vám za podporu mesačnej zbierky na kostol a investičné výdaje farnosti, Pán nech odmení vašu starostlivosť o Boží dom

PÔSTNE KILO – ďakujeme všetkým, ktorí priniesli na sv. omšu ako obetný dar symbolické kilo trvanlivých potravín alebo hygienické potreby a ich venovaním podporili rodiny v núdzi

KRÍŽOVÁ CESTA – je v nedeľu o 15:00 a po nej budeme spovedať až do večernej sv. omše, vo štvrtok je krížová cesta o 17:30 a v piatok o 17:15

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pondelok – piatok od 15:30 do 17:00, v tomto týždni ich obetujeme za prehĺbenie úcty k životu

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na workshop venovaný tvorbe kraslíc patchwork technikou

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V CMŠ – vo štvrtok 30.3. od 9:30 do 11:00 pozývame rodičov spolu s deťmi na Deň otvorených dverí v našej materskej škôlke sv. Bernadety (prosíme, aby ste si priniesli prezúvky)

MODLITBOVÉ VEČERADLO – na prvú sobotu 1.4. bude ráno o 6:30

VEĽKONOČNÉ PERNÍČKY – nájdete v našej ponuke vedľa sakristie

2 % – prosíme vás o podporu nášho OZ Deti – mládež – rodina poukázaním 2 % zaplatenej dane, čím podporíte farské aktivity pre deti, mládež a rodiny

MISIJNÝ PAMÄTNÍK NENARODENÝM DEŤOM PRIPUTOVAL DO NAŠEJ FARNOSTI

Drahí bratia a sestry, prijali sme do nášho farského spoločenstva Misijný pamätník nenarodeným deťom. Ide o neobyčajné dielo mladého umelca Mgr. art. Martina Hudačeka. Úspech tohto diela spočíva v tom, že dokáže jemným spôsobom odkomunikovať vážnu tému bolesti po potrate, potrebu odpustenia, uzdravenia a zmierenia. Pri súsoší sa nachádza popis v rámčeku, ktorý napísal autor Pamätníka. V širšom zmysle dáva Pamätník príležitosť, aby sa komunita zamýšľala nad mnohorakými témami, ktoré súvisia s ochranou nenarodených detí. Osobitne tento Pamätník dáva príležitosť hovoriť o bolesti, ktorú žena prežíva po umelom alebo po spontánnom potrate. V každej farnosti sa nachádzajú ženy, ktoré sa pod nejakým vonkajším tlakom rozhodli ukončiť neplánované tehotenstvo. Tieto tragické rozhodnutia sa viac-menej dotýkajú aj ich najbližších príbuzných – manžela, starých rodičov, detí a ďalších príbuzných. Sú takí, ktorí sa vyznali z hriechu abortu, iní nie. U mnohých zostávajú prítomné silné výčitky svedomia a iné symptómy, súvisiace s tzv. popotratovým syndrómom. Popri prípadoch umelého potratu sa v súčasnosti množia skúsenosti mladých párov so spontánnym potratom. Aj ten je zdrojom bolestí a v rôznej miere môže spustiť postabortívny syndróm. Pomocou pre tieto osoby nie je mlčanie, potláčanie problému. A nepomáha ani vyčítanie, hrozby, pretože tie človeka len viac uzatvárajú do seba. Skutočným riešením je citlivá komunikácia o probléme bolesti po potrate a ponuka Božej milosrdnej lásky. Uzdravuje pravda a láska, láska a pravda. Súsošie ubolenej matky a prichádzajúceho dieťaťa jemnocitne, pravdivo a synteticky vyjadruje skutočnosti ako hodnota materstva, dôstojnosť človeka od počatia, prítomnosť bolesti po potrate, potreba zmierenia s dieťaťom, prijatie Božieho milosrdenstva. Dáva tak jedinečnú príležitosť, aby sa otvorene, s úctou a láskou hovorilo o hodnote života ako aj o novom živote, ktorý dáva Boh tým, čo sú unavení, zranení. Skúsenosť potratu sa týka každej rodiny; dnes už takmer všetci vedia o niekom, kto umelo alebo spontánne potratil. V skratke možno povedať, že prítomnosť Pamätníka v našej farnosti môže nadobudnúť štvoraký rozmer:

  • formačný – osveta, rozširovanie poznania, scitlivovanie svedomia.
  • duchovný – modlitba vďakyvzdania za dar života, modlitba odprosenia za hriechy proti životu, modlitba za uzdravenie, prosebná modlitba za víťazstvo kultúry života.
  • terapeutický – nastúpenie na cestu vnútorného uzdravovania.
  • mobilizačný – posun od ľahostajnosti k angažovanosti, od pasivity k aktivite v oblasti ochrany ľudského života.

Počas celého týždňa možno v prítomnosti Pamätníka využívať rôzne pastoračné formy:

Udelenie mena potrateným deťom

Súčasťou misijného Pamätníka nenarodeným deťom je špeciálna krabica s otvorom a nápisom „Dieťatko moje, meno ti dám“. Je známe, že súčasťou  uzdravovacieho procesu po potrate je udelenie mena potratenému dieťaťu. Každý môže na lístočky napísať mená detí zo svojho okolia, ktoré zomreli pred narodením – či už umelým potratom, alebo ešte častejšie spontánnym. Každý prítomný môže udeliť meno aj viacerým nenarodeným deťom, o ktorých vie. Udelením mena priznávame dieťaťu plnú ľudskú dôstojnosť a prijímame ho do okruhu svojich drahých. Meno predstavuje osobu. Nikomu z nás sa nepáči, ak nás volajú neosobne.  Počaté nenarodené deti sú práve takto dehonestované – zostávajú bez hrobu, bez mena. Táto aktivita nás učí citlivosti na ľudskú dôstojnosť našich najmenších, členov našich rodín. Udelením mena si dieťa „duchovne adoptujeme“. Mená detí, napísané na lístočkoch, môžu veriaci vhadzovať do plastového boxu pri Pamätníku, na viditeľnom mieste vedľa svätostánku.

Adorácia pred Eucharistiou

Keď kľačíme pred Eucharistiou, klaniame sa skutočnému Kristovi. V Oltárnej Sviatosti je prítomný celý Boh a celý človek, jeho telo a krv, duša i božstvo. Teda nielen jeho utrpenie a smrť, ale aj skrytý život, jeho detstvo, narodenie, ba aj 9 mesiacov jeho života pod srdcom Márie. V Eucharistii si ctíme aj počatého Ježiša – Bohočloveka. V každom embryu je prítomný celý človek, v každom kúsku Eucharistie je prítomný celý Kristus. Prítomnosť Pamätníka v našom kostole je príležitosťou, aby sme sa v rámci adorácie pred Eucharistiou modlili za úctu ku každému počatému životu.

Pro-life krížová cesta

Súsošie upriamuje našu pozornosť na dvojakú bolesť: smrť nenarodených detí aj duševné utrpenie žien a ostatných príbuzných. Pri modlitbe krížovej cesty si pripomíname, že ich bolesť je súčasťou nesmierneho mora utrpenia, ktoré vzal na seba nevinný Ježiš. Ježiš trpí s nimi a v nich. Pri modlitbe krížovej cesty môžeme tiež uvažovať nad hrozným utrpením potratených detí.

Pro-life tajomstvá ruženca

Kedže sa Pamätník nachádza v spoločenstve, ktoré sa denne modlí ruženec, možno pred jednotlivými tajomstvami predniesť krátke pro-life zamyslenia. Každé tajomstvo Ježišovho života je popretkávané drámou života a smrti. Množstvo modlitbových podkladov nájdete TU

Duchovná adopcia počatého dieťaťa

Každý deň sú na svete počaté tisícky detí. Mnohé z nich sú čoskoro po počatí ohrozené vlastnými rodičmi, ktorí ich z rôznych dôvodov odmietajú a napokon sa rozhodnú odstrániť ich. Duchovná adopcia je modlitba za dieťa, známe Bohu, ktorému hrozí zabitie v lone matky. Trvá 9 mesiacov a pozostáva z raz zloženého prísľubu a z každodennej modlitby. Práve prítomnosť Pamätníka v našej farnosti je príležitosťou, aby sme sa zapojili do duchovnej adopcie. Viac informácií o duchovnej adopcii nájdete TU

Duchovná obnova Ráchelina vinica

Tento projekt emocionálneho a duchovného uzdravovania po skúsenosti potratu  je ponúkaný pre žijúce obete potratu (matky, otcov, súrodencov, starých rodičov, zdravotníkov) – čiže všetkých, ktorí sa na umelom potrate podieľali. Ráchelina vinica stojí pevne na pôde katolíckej spirituality. Jej základom je práca s biblickými textami, ktoré pomáhajú účastníkom stretnúť sa s uzdravujúcou prítomnosťou Krista. Nevyhnutnou podmienkou pre konanie tejto duchovnej obnovy je prítomnosť kňaza a psychológa. Súčasťou obnovy je slávenie sv. omše a ponuka sviatosti zmierenia. Viac informácii o Ráchelinej vinici nájdete na webovej stránke www.rachel.rodinabb.sk.

Formačné a modlitbové materiály

Tie nájdete na stolíku vedľa svätostánku. Sú to brožúry, modlitbové kartičky, letáky a iné. Sú tematicky zamerané na úctu k nenarodeným. Priložená je aj pokladnička, kde môžete umiestniť svoj milodar.

Kontakt na bližšie informácie

o. Dušan Škurla, diecézny koordinátor pre apoštolát ochrany života

mobil: 0917 350 146

e-mail: zazivotkosice@gmail.com 

Modlitba sv. Jána Pavla II.

Ó, Mária,
úsvit nového sveta,
Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy
detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,
mužov a žien – obetí neľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna
dokázali otvorene a s láskou ohlasovať
ľuďom našej doby
Evanjelium života.
Vypros im milosť, aby ho prijímali
ako stále nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia
po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé
svedectvo o ňom,
aby mohli budovať
so všetkými ľuďmi dobrej vôle
civilizáciu pravdy a lásky
na česť a slávu Boha Stvoriteľa,
ktorý miluje život.

Amen.

Share

You may also like...