Farské oznamy 6.-12. jún

ODPUSTKY NA TURÍCE – za účasť na speve hymnu k Duchu Svätému pri sv. omši na slávnosť Zoslania Ducha Svätého môžeme za zvyčajných podmienok získať milosť úplných odpustkov.

ADORÁCIA – Eucharistická poklona je vždy v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši až do večernej.

MESIAC BOŽSKÉHO SRDCA – Počas celého júna sa po ruženci modlíme litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu (v týždni pred ukončením eucharistickej poklony).

POBOŽNOSŤ NA PRVÚ NEDEĽU – o 16:45 je stretnutie ružencového bratstva s výmenou tajomstiev. Prvonedeľná pobožnosť k NSJ bude o 17:30 s eucharistickým požehnaním.  

PRIMIČNÁ SVÄTÁ OMŠA – Náš diakon Maroš Varga bude sláviť 25. júna primičnú svätú omšu v Kuzmiciach. Plánujeme zorganizovať autobus do Kuzmíc, preto prosíme záujemcov, aby sa už teraz prihlásili v sakristii. Modlime sa za budúcich novokňazov, ktorí v turíčnu nedeľu začínajú duchovné cvičenia pred vysviackou i za birmovancov, ktorí na Turíce prijali dar Ducha Svätého.

NOVÉ LAVICE – pri príležitosti 15. výročia posviacky kostola bolo dokončené doplnenie kostolných lavíc na chóre a pod chórom. Financovanie lavíc môžete podporiť osobným milodarom alebo príspevkom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574.

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE – Prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prípravu na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie v školskom roku 2022/2023, aby počas mesiaca júna odovzdali kňazovi vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z farskej webovej stránky.

VŠETKÝM NAŠIM BIRMOVANCOM, KTORÍ NA TURÍCE PRIJALI SVIATOSŤ KRESŤANSKEJ ZRELOSTI,
VYPROSUJEME HOJNOSŤ BOŽÍCH DAROV, ABY BOLI NADŠENÝMI ŠÍRITEĽMI KRESŤANSKEJ RADOSTI.

Share

You may also like...