Farské oznamy 6.-13. jún

VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMU – slávime 14. výročie posvätenia farského kostola, PBZ všetkým dobrodincom za duchovnú podporu, finančnú pomoc a starostlivosť o Boží dom.

SV. OMŠE

  • VŠEDNÉ DNI       6:30, 15:00, 18:00
  • SOBOTA              6:3018:00
  • NEDEĽA              6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:3018:00

SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou

JÚNOVÁ POBOŽNOSŤ – každý deň po večernej sv. omši a v nedeľu pred večernou sv. omšou je pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu – na rodinnú júnovú pobožnosť máme pre vás v ponuke votívne sviece.

NEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – na prvú nedeľu je o 17:00 modlitba ruženca, o 17:30 zasväcujúca pobožnosť k Božskému Srdcu.

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – modlitbu ruženca povedie 6. ruža – 6. júna o 15:45 je stretnutie Ružencového bratstva s promótorom Ružencových bratstiev pátrom Alanom Delym OP – v programe je voľba horliteľov – bližšie informácie sú v bulletine.

DEŇ SV. JOZEFA – v stredu pred večernou omšou je pobožnosť k sv. Jozefovi a po sv. omši katechéza a adorácia.

ÚPLNÉ ODPUSTKY – môžeme za zvyčajných podmienok získať v piatok na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho za účasť na spoločnej modlitbe Najmilší Ježišu pri adorácii v závere svätej omše – tento sviatok je svetovým dňom modlitieb za posväcovanie kňazov – ďakujeme vám  za vaše modlitby za kňazov.

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR – v dňoch 12. – 16. júla 2021 organizujeme pre deti na farský prímestský tábor. Prihlášky sú v sakristii – vyplnené ich treba odovzdať do konca júna vo farskej kancelárii.

Share

You may also like...