Litánie k svätým manželom Ľudovítovi a Zélii Martinovým

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätí Ľudovít a Zélia,
vy ste svoju vieru a nádej vložili do Pánových rúk, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vy ste žili vo vernom manželstve, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vy ste dali život mnohým deťom, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vy ste vychovali svoje deti vo viere, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vy ste túžili po svätosti pre seba a pre svoje deti, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vy ste obetovali svoje deti Pánovi, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vám deti zomreli v útlom veku, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vy ste manuálne pracovali, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vy ste horlivo konali dobré skutky, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vy ste čerpali silu v Eucharistii, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vy ste sa verne modlili, orodujte za nás.
Svätí Ľudovíta Zélia,
vy ste zdieľali misionársku horlivosť Cirkvi, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vy ste sa zverili pod ochranu Panny Márie, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vy ste poznali utrpenie a chorobu, orodujte za nás.
Svätí Ľudovít a Zélia,
vy rozjímate v nebi pred Svätou Tvárou, orodujte za nás.

Svätí Ľudovít a Zélia, bdejte nad našimi rodinami.
Svätí Ľudovít a Zélia, ochraňujte naše rodiny.
Svätí Ľudovít a Zélia, prihovárajte sa za naše rodiny.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa:

Bože, ty si dal svätým Ľudovítovi a Zélii Martinovcom milosť posväcovať sa v manželskom a rodičovskom živote; daj prosíme, aby sme ťa na ich príhovor milovali a verne ti slúžili, lebo svätosť ich života môže byť príkladom pre každého z nás. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Share

You may also like...