Farské oznamy 20.-27. november

ZBIERKY – v nedeľu 20.11. na slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, je zbierka na investičné výdaje a potreby kostola – Pán Boh zaplať za každý prejav podpory a starostlivosti o Boží dom; na Prvú adventnú nedeľu 27.11. je zbierka na charitu – Pán nech odmení vašu štedrosť

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pondelok až piatok od 15:30 do večernej omše

SVETIELKO – v stredu o 9:30 pozývame mamky s deťmi na stretnutie s diskusiou na tému: Deti na prvom mieste?

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – je vo štvrtok o 17:00, po nej je o 18:00 sv. omša pre všetky deti z farnosti

Mládežnícke stretká – sú v piatky (mládež ZŠ) a nedele (mládež SŠ) po večernej omši

kalendáre – do vašej pozornosti dávame kalendár pre rodinu s nálepkami a knihu zamyslení nad evanjeliom na každý deň na rok 2023 – sú v kútiku vedľa sakristie

VIANOČNÉ PERNÍČKY – podporiť pastoračné potreby môžete i milodarom venovaným za vianočné perníčky, ktoré nájdete vedľa sakristie

POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV – pri sv. omšiach na Prvú adventnú nedeľu požehnáme adventné vence a sviece, ktoré budete používať počas Adventu vo svojich domácnostiach

VOĽBA ČLENOV FARSKEJ RADY – na prvú adventnú nedeľu 27.11. bude voľba členov do farskej ekonomickej rady a do farskej pastoračnej rady – každý farník môže navrhnúť svojich kandidátov; tých, ktorí budú mať najviac hlasov, oslovíme počas Adventu, či prijmú pozvanie k spolupráci vo
farských radách – volebný lístok si môžete vyzdvihnúť už dnes po sv. omši a na budúcu nedeľu ho vyplnený odovzdať do pripravenej schránky – zároveň vás prosíme o modlitbu za voľbu členov do farských rád

ODPUSTKY – kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia pri zasvätení Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v rámci adorácie na záver sv. omše zo slávnosti Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky

SVETOVÝ DEŇ MLÁDEŽE – otcovia biskupi sa prihovárajú mladým pastierskym listom z príležitosti 37. svetového dňa mládeže:

Share

You may also like...