TROJKRÁĽOVÁ VODA A POŽEHNANIE DOMOV

Sväté omše zo slávnosti Zjavenia Pána (režim OP):

5.1. streda 1500, 1700, 1800

6.1. štvrtok 630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800

Sväté prijímanie 1600 – 1700

Adorácia 6.1. Hora Sancta 1900 – 2000

Spovedanie 6.1. pred 1. piatkom 1600 – 1700 a 1900 – 2000

Požehnanú trojkráľovú vodu si môžete zobrať domov po svätých omšiach alebo počas popoludňajšej návštevy kostola na sviatok Zjavenia Pána.

V kostole sú k dispozícii aj nálepky na dvere s textom domácej liturgie požehnania domu.

Požehnanie domu kňazom si môžete dohodnúť s kňazmi osobne počas celého roka.

RODINNÁ LITURGIA POŽEHNANIA DOMU LAIKMI

V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého. Amen.

Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame.

Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša (2, 1-12)

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Nasleduje chvíľa ticha alebo krátky príhovor niektorého člena rodiny.

S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby a volajme spolu: Posväť nás Pane.

1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha.

Posväť nás Pane.

2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.

Posväť nás Pane.

3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.

Posväť nás Pane.

4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.

Posväť nás Pane.

5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.

Posväť nás Pane.

A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus: Otče náš, ktorý si na nebesiach…

Dajme si znak pokoja. – Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Modlitba požehnania

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Otec alebo matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie:

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

Na horné veraje dverí kriedou napíšeme:      20 – C + M + B – 22

Tento nápis na dverách znamená: Christus mansionem benedicat! V preklade: Kristus nech žehná náš príbytok!

Prosme spoločne Svätú Rodinu o pomoc a ochranu:

  • Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou obraciame.
  • Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi.
  • Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto bol zranený a pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.
  • Svätá nazaretská rodina, daj, aby sme sa všetci upevnili vo vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne.
  • Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.

Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás.

V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého. Amen.

Share

You may also like...