Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Od 19. do 25. apríla prežívame Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Kto sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Ponúkame vám na každý deň texty na modlitbu a zamyslenie nad posolstvom pápeža Františka k 58. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý budeme sláviť v Nedeľu Dobrého pastiera:

PONDELOK

ZA RODINY, KTORÉ SÚ MALÝMI SPOLOČENSTVAMI CIRKVI, HNIEZDAMI POVOLANIA

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania:

„Boh vidí do srdca a vo sv. Jozefovi spoznal otcovské srdce, schopné darovať a plodiť život v každodennosti. A k tomu vedú aj duchovné povolania: majú každý deň plodiť a obnovovať život. Pán chce formovať otcovské a materské srdcia: srdcia otvorené, schopné veľkého nadšenia, veľkodušne sa darujúce, súcitne utešujúce v úzkosti a pevne posilňujúce nádej. To je potrebné tak pre kňazstvo, ako aj pre zasvätený život zvlášť dnes, v časoch poznačených krehkosťou a utrpením – aj v dôsledku pandémie, ktorá vyvoláva neistotu a strach ohľadom budúcnosti a zmyslu života. Sv. Jozef nám so svojou vľúdnosťou ide v ústrety, je akoby tým „svätým z vedľajších dverí“ a zároveň nás jeho silné svedectvo môže na našej ceste usmerniť.“

Modlitba:

Dobrotivý Bože, v tebe má rodinné spoločenstvo svoj pôvod a pevný základ. Posilni mocou svojho Ducha v rodinách odvahu modliť sa za povolanie svojich detí a ochotu darovať ich do služby tebe. Pomáhaj nám rásť vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach podľa príkladu Svätej rodiny. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za duchovné povolania:

Otče, daj aby sa medzi kresťanmi zrodili mnohé sväté povolania na kňazstvo, ktoré budú udržiavať živú vieru a uchovajú vďačnú spomienku na tvojho Syna Ježiša prostredníctvom ohlasovania jeho slova a vysluhovania sviatostí, ktorými neustále obnovuješ svojich veriacich. Daj nám svätých služobníkov tvojho oltára, Aby sme boli pozornými a horlivými strážcami Eucharistie, sviatosti najvyššieho Kristovho daru na spásu sveta. Povolaj služobníkov tvojho milosrdenstva, ktorí prostredníctvom sviatosti zmierenia budú rozširovať radosť z tvojho odpustenia. Učiň, Otče, aby Cirkev s radosťou prijala mnohé vnuknutia od Ducha tvojho Syna, a ochotne sa riadila jeho usmerneniami, starala sa o povolania do kňazskej služby a rehoľného života. Pomáhaj biskupom, kňazom, diakonom, zasväteným osobám a všetkým pokrsteným v Kristovi, aby verne plnili svoje poslanie v službe evanjeliu. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Mária, Kráľovná apoštolov, oroduj za nás!

UTOROK

ZA MLÁDEŽ HĽADAJÚCU A ROZHODUJÚCU SA PRE SVOJE POVOLANIE V CIRKVI

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania:

Tretím aspektom života sv. Jozefa a kresťanského povolania, ktorý sa uplatňuje v každodennom živote, je vernosť. Jozef je „človek spravodlivý“ (Mt 1, 19), ktorý sa v činorodom tichu každého dňa verne drží Boha a jeho plánov. V mimoriadne ťažkom momente svojho života „o všetkom uvažuje“ (porov. v. 20). Rozjíma, starostlivo uvažuje, nekoná v chvate, nepodľahne pokušeniu prijať unáhlené rozhodnutia, nenasleduje len svoj inštinkt a neriadi sa len prítomnou chvíľou. Všetko koná trpezlivo. Vie, že existencia človeka sa buduje iba na vytrvalej vernosti veľkým rozhodnutiam. To zodpovedá trpezlivej a neustálej pracovitosti, s akou Jozef vykonáva skromnú profesiu tesára (porov. Mt 13, 55). Lebo tak, ako život, aj povolanie dozrieva len v každodennom prežívaní vernosti. Ako sa živí táto vernosť? Vo svetle Božej vernosti. Prvé slová, ktorými sa Boh vo sne obrátil na sv. Jozefa, boli výzvou, aby sa nebál, pretože Boh je verný svojim prisľúbeniam: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa“ (Mt 1, 20). Táto vernosť je tajomstvom radosti. V nazaretskom domčeku, hovorí sa v jednom liturgickom hymne, vládla „číra radosť“. Bola to každodenná a priezračná radosť jednoduchosti, radosť toho, kto ochraňuje niečo dôležité: vernú blízkosť Bohu a blížnemu.

Modlitba:

Pane Ježišu, ktorý si povedal: „hľadajte a nájdete“. Stoj pri mladých ľuďoch hľadajúcich lásku, porozumenie a šťastie. Daj im svetlo svojho Ducha, aby úprimne a vytrvalo hľadali pravé hodnoty, rozlíšili ich od falošných a vedeli sa rozhodnúť pre dobro, pravdu a krásu. Vypočuj naše prosby a daruj im odvahu nasledovať teba, ktorý si Cesta, Pravda a Život, cestou kňazského alebo zasväteného života. Náročnosť dnešnej doby nech je napĺňaná nekončeným milosrdenstvom Nebeského Otca, ktorý ťa poslal, aby sme mali život, a mali ho v hojnosti. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba za duchovné povolania:

Pane Ježišu, ty si povolával, koho si chcel; volaj mnohých z nás, aby sme pracovali pre teba a s tebou. Ty si svojím slovom osvietil tých, ktorých si povolal; osvecuj nás darom viery v teba. Ty si ich chránil v ťažkostiach; pomáhaj mladým premáhať ťažkosti dneška. A keď pozveš niekoho z nás, aby sa celý zasvätil tebe, nech tvoja láska zahrieva toto povolanie od jeho zrodu a dáva mu vzrast a vytrvalosť až do konca. Amen.

STREDA

ZA ZASVÄTENÉ ŽENY – REHOĽNÍČKY A ZA DIEVČATÁ

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania:

Slovo, ktoré označuje cestu sv. Jozefa a cestu povolania je služba. V evanjeliách vidíme, ako Jozef žije úplne pre druhých a nikdy nie pre seba. Svätý Boží ľud ho nazýva najčistejší ženích, čím ukazuje na jeho schopnosť milovať a neponechať si nič pre seba. Oslobodiac lásku od akéhokoľvek vlastnenia, otvoril sa pre ešte plodnejšiu službu: jeho láskyplná starostlivosť prechádzala z generácie na generáciu a vďaka svojej starostlivej ochrane sa stal patrónom Cirkvi. Jeho služba a obeta boli možné len vďaka tomu, že ich podopierala ešte väčšia láska: „Každé pravé povolanie sa rodí zo sebadarovania, ktoré je ovocím zrelej obety. Aj v kňazstve a v zasvätenom živote sa vyžaduje tento druh zrelosti. Nech ide o akékoľvek povolanie, či už do manželstva, na život v celibáte alebo panenstve, k zrelému sebadarovaniu sa nedá dospieť, ak sa zastavíme len pri logike obety. Vtedy hrozí, že namiesto toho, aby povolanie bolo znamením krásy a radosti lásky, bude prejavom nešťastia, smútku a frustrácie.

Modlitba:

Nebeský Otče, ty všetkých pozývaš k dokonalej láske a mnohých povolávaš nasledovať tvojho Syna osobitným spôsobom. Pomáhaj všetkým ženám, ktoré si si vyvolil pre rehoľný život, aby nažívali v dokonalej láske a boli Cirkvi a svetu presvedčivým znamením tvojho kráľovstva. Daj, aby mnohé dievčatá mali aj dnes odvahu nasledovať tvoj hlas a pochopili zmysel úplného darovania sa tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za duchovné povolania:

Pane Ježišu Kriste, ty si položil život za spásu ľudí a stal si sa Večným kňazom, prosíme ťa za tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo a rehoľný život. Udeľuj im aj naďalej svoju milosť, vzdiaľ od nich všetky pokušenia a posilňuj ich vo svätosti, aby ochotne a oddane poznávali teba a tak sa pripravovali na dôstojnú službu v tvojej Cirkvi. Ukáž im zmysel a hodnotu povolania, aby ťa sami čoraz viac milovali a zjednocovali sa s tebou. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

ŠTVRTOK

ZA ZASVÄTENÝCH MUŽOV – REHOĽNÍKOV A ZA CHLAPCOV

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania:

Služba ako konkrétne seba-darovanie nebola pre sv. Jozefa len vysokým ideálom, ale stala sa súčasťou každodenného života. Sv. Jozef sa vedel prispôsobiť rôznym okolnostiam s postojom človeka, ktorý nestráca odvahu, ak život nejde, ako on chce: s pripravenosťou toho, kto žije, aby slúžil. V tomto duchu prijal Jozef mnohé a často neočakávané cesty v živote. Zakaždým ochotný ísť v ústrety novým podmienkam bez toho, aby si sťažoval na to, čo sa prihodilo, a pripravený pomôcť danú situáciu riešiť. Možno povedať, že bol ochrannou rukou nebeského Otca nad jeho Synom na zemi. A tak je vzorom pre všetky povolania, ktoré sú pozvané byť činnými rukami nebeského Otca pre jeho synov a dcéry.

Modlitba:

Všemohúci Bože, ty vnukáš dobré úmysly a pomáhaš ich aj uskutočniť; prosíme ťa za tých, ktorí zanechali všetko a úplne sa zasvätili tebe, aby nasledovali Ježiša Krista, veď ich cestou spásy a pomáhaj im čoraz viac sa odpútať od klamných ponúk sveta, aby verne slúžili tebe i svojim blížnym v duchu evanjeliovej chudoby a pokory. Vzbudzuj v mnohých mladých chlapcoch túžbu po úplnom zasvätení sa tebe v spoločenstve so špecifickou charizmou. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba za duchovné povolania:

Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, Večný pastier, vrúcne ťa prosíme; neopusť svoje stádo v trápení, ale vzbuď v ňom ducha, ktoréhosi štedro vylial na apoštolov. Volaj čím viacerých do kňazského a rehoľného stavu, aby sa rozmnožil počet robotníkov tvojej Cirkvi. A tých, ktorých si si vyvolil, nech rozohňuje horlivosť za tvoju česť a spásu sveta. Tvoja milosť nech ich posväcuje a tvoj Duch nech ich posilňuje vo všetkých protivenstvách. Pane Ježišu, daj nám kňazov a rehoľníkov podľa tvojho srdca. Amen.

PIATOK

ZA MISIONÁROV A DOBROVOĽNÍKOV

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania:

Vo všetkých týchto radikálnych zmenách sa ukázalo, že napokon zvíťazila jeho odvaha nasledovať Božiu vôľu. To isté platí pre povolanie: Božie povolanie nás stále núti vychádzať zo seba, darovať sa a ísť ďalej. Niet viery bez rizika. Iba ak sa s dôverou zveríme Božej milosti a odložíme svoje vlastné plány a vlastné pohodlie, potom povieme Bohu skutočne „áno“. A každé „áno“ prinesie ovocie, pretože ním privolíme na väčší plán, z ktorého vidíme iba útržky, ale božský umelec ho pozná a rozvíja, pričom z každého života robí umelecké dielo. V tomto zmysle sv. Jozef predstavuje vzor prijatia Božích plánov. Kiež pomôže všetkým, predovšetkým však mladým, pri ich rozlišovaní, aby mohli uskutočniť Božie sny určené im; kiež ich inšpiruje k odvahe povedať „áno“ Pánovi, ktorý vždy dokáže prekvapiť a nikdy nesklame!

Modlitba:

Prosíme ťa, nebeský Otče, sprevádzaj svojim požehnaním všetkých kresťanov, ktorí svojim životom ohlasujú evanjelium; daj im pocítiť tvoju blízkosť a lásku. Daj, aby misionári mali otvorené srdcia pre radosti a nádeje, bolesti i úzkosti ľudí dneška. Veď ich a usmerňuj vo všetkom, čo robia. Žehnaj všetky ich námahy pri šírení tvojho kráľovstva a udržiavaj ich vždy vo svojej láske a ochrane. Mocou svojho Ducha vzbudzuj v mnohých chlapcoch a dievčatách túžbu po misionárskom povolaní. O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za duchovné povolania:

Ježišu, ty si povedal svojím prvým učeníkom: „Poďte za mnou!“ a oni sa stali tvojimi apoštolmi vo svete. Veď všetkých, ktorí sa snažia rozoznať tvoje volanie vo svojom živote. Osvieť ich vnútro, aby sa lepšie poznali a mali odvahu odpovedať ti z hĺbky svojho srdca. Podopieraj ich kroky na tejto ceste, ktorá možno vedie k životu zasvätenému misiám. Pomôž im modliť sa a načúvať pozorne tvojmu hlasu. Amen.

SOBOTA

ZA SLOBODNÝCH – ZA OSOBY USKUTOČŇUJÚCE SVOJE POVOLANIE AKO LAIK V CIRKVI

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania:

Sen. Každý v živote sníva o tom, že sa uplatní. A je správne pestovať v sebe takéto veľké nádeje, vysoké očakávania, ktoré nedokážu uspokojiť prchavé ciele –ako sú úspech, peniaze a zábava. Ak by sme ľudí požiadali, aby jedným slovom opísali svoj životný sen, nie je ťažké predstaviť si ich odpoveď: láska. Práve láska dáva zmysel životu, pretože odhaľuje jeho tajomstvo. Život totiž máme, len ak ho dávame, skutočne ho vlastníme, iba ak ho celkom darujeme. Sv. Jozef nám má v tomto ohľade veľa čo povedať, pretože prostredníctvom uskutočnenia snov, ktoré mu Boh vnukol, celý svoj život spravil darom.

Modlitba:

Dobrotivý Bože, ty si obdaril svet obrodným kvasom evanjelia; prosíme ťa za laikov, ktorých si povolal žiť uprostred sveta a všedných starostí, aby v kresťanskom duchu plnili svoje stavovské povinnosti, a tak vo svojom prostredí budovali tvoje kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za duchovné povolania:

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia. Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať „áno“ Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen.

Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza, vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.

NEDEĽA

ZA KŇAZOV A MINIŠTRANTOV

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania:

Preto rád myslím na sv. Jozefa, ochrancu Ježiša i Cirkvi, ako na ochrancu povolaní. Z jeho ochoty slúžiť vychádza jeho starostlivosť pri ochraňovaní. „On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta“ (Mt 2, 14) –hovorí evanjelium, čím naznačuje jeho pripravenosť a oddanosť svojej rodine. Nestrácal čas trápením sa nad tým, čo nemohol zmeniť, aby oň neukrátil tých, ktorí sú mu zverení. Táto pozorná a ohľaduplná starostlivosť je znakom vydareného povolania. Je svedectvom o živote, ktorého sa dotkla Božia láska. Aký krásny príklad kresťanského života ponúkame, keď nesledujeme tvrdohlavo svoje vlastné ambície a neoddávame sa nostalgii, ale staráme sa o to, čo nám Pán prostredníctvom Cirkvi zveril! Vtedy Boh vyleje na nás svojho Ducha, svoju tvorivú silu, a koná zázraky ako v Jozefovi.

Modlitba:

Bože a Otče náš, ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov; daruj svojej Cirkvi Ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov tvojho oltára a utváral z nich odvážnych a pokorných hlásateľov tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za duchovné povolania:

Pane Ježišu, večný Veľkňaz, bl. sestra Zdenka, posilňovaná tvojou milosťou, bola verná a vytrvalá v láske až do konca. Na jej príhovor ťa prosíme za kňazov, nech vytrvalou modlitbou posilňujú svoju vieru, obnovujú v sebe prvotnú horlivosť a z nej čerpajú silu do každodenných zápasov. Nech je ich kňazský život príťažlivý pre seminaristov a chlapcov, ktorí túžia po kňazskom povolaní, aby nám nikdy nechýbali poslovia radostnej zvesti a sprostredkovatelia sviatostného života. Blahoslavená sestra Zdenka pomáhaj kňazom obnovovať v sebe prvotnú horlivosť! Amen

MODLITBA ODOVZDANOSTI

Odovzdávam ti, Pane, svoj život; urob ho plodným. Odovzdávam ti, Pane, svoju vôľu; urob ju identickú s tvojou. Vezmi si moje ruky; urob ich objímajúcimi. Vezmi si moje srdce; rozpáľ ho. Vezmi si moje nohy; nech sa nikdy neunavia. Vezmi si moje oči; urob ich priezračnými. Vezmi si moje sivé chvíle; urob ich novými. Vezmi si moju únavu; urob ju svojou. Vezmi si moje chodníčky; urob ich svojou cestou. Vezmi si moje lži; urob ich pravdou. Vezmi si moju smrť; urob ju životom. Vezmi si moju poslušnosť; urob ju svojím potešením. Vezmi si moju ničotu; urob z nej, čo len chceš. Vezmi si moju rodinu; urob ju svojou. Vezmi si mojich priateľov; urob ich svojimi. Vezmi si moje hriechy; môj nedostatok lásky, moje neustále sklamania. Všetko to premeň. Vezmi si moje kríže a nechaj ma lietať. Vezmi si moje zoschnuté kvety a nechaj ma byť slobodným. Obnov ma v dávaní, v radosti darovania, v bezhraničnom potešení odovzdať svoj život, opotrebovať sa v tvojej službe. Amen.

MODLITBA ZA KŇAZSKÝ SEMINÁR

Pane Ježišu, najvyšší a večný Kňaz, prosíme ťa za náš kňazský seminár a za seminaristov, ktorí v ňom prežívajú dni dozrievania svojho povolania na kňazstvo. Daj, nech rastie počet seminaristov a vzbuď v nich vrúcnu túžbu zasvätiť sa službe Bohu a blížnym. Tvoja matka, Panna Mária a patrón seminára sv. Karol Boromejský nech svojím orodovaním posilňujú našich seminaristov a nám nech vyprosia ďalšie početné a sväté povolania. Amen.

MODLITBA ZA BOHOSLOVCOV

Pane Ježišu, prosíme ťa za našich seminaristov, aby sa stávali zrelými a na čnosti bohatými osobnosťami podľa tvojho vzoru. Ty si im adresoval nielen výzvu „Poďte za mnou!“, ale aj výzvu „Učte sa odo mňa!“ Vlož do ich srdca lásku k Božiemu slovu a k najsvätejšej Eucharistii. Naplň ich srdcia láskou k svätej Cirkvi, ktorá uchováva a vysluhuje sviatosti spásy. Daj, aby sa naši seminaristi vo svojej príprave na kňazskú službu stávali deň čo deň svätejšími. Duchu Svätý, privádzaj našich seminaristov k vytrvalému a dôslednému nasledovaniu Krista. Amen.

MODLITBA ZA KŇAZOV

Pane Ježišu, ty si povedal: Žatva je veľká, ale robotníkov málo, proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu; pokorne ťa prosíme, rozmnož zástupy svätých kňazov, ktorí budú kráčať v tvojich šľapajach a s apoštolskou horlivosťou pracovať v tvojej Cirkvi, obdaruj ich svojim svetlom a milosťou, aby sa stali svetlom sveta, vernými správcami tvojich tajomstiev a dobrými pastiermi tvojho ľudu, Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Share

You may also like...