Farské oznamy – bohoslužby od 19. apríla

POČET PRÍTOMNÝCH V KOSTOLE – počet osôb zúčastnených na bohoslužbách v kostole je od 19. apríla obmedzený: 1 osoba na 15 m2 – v našom kostole max. 50 osôb. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Zároveň je nutné zachovať 2 m odstup medzi osobami.

SV. OMŠE od 19. apríla:

 • v nedeľu dopoludnia o 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 a večer o 18:00 hod.
 • v sobotu ráno o 6:30 sv. omša s modlitbovým večeradlom a večer o 18:00 nedeľná sv. omša
 • v pondelok – piatok o 6:30, 15:00 a 18:00okrem 21. a 22. apríla – v tieto dni sa z dôvodu elektroinštalačných a údržbových prác presúva sv. omša z 15:00 na 17:00 hod.

SV. PRIJÍMANIE V NEDEĽU – nakoľko naďalej platí oficiálny dišpenz od fyzickej účasti na nedeľnej svätej omši, ponúkame tým, ktorí budú sledovať nedeľnú sv. omšu prostredníctvom živého vysielania, možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu po dopoludňajších nedeľných sv. omšiach, t.j. v nedeľu o 12:30 hod.

ŽIVÉ VYSIELANIE prostredníctvom YouTube – bohoslužby z nášho kostola naďalej vysielame každý deň na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:             

 • sväté omše vo všedné dni (pondelok – piatok) o 18:00
 • modlitbové večeradlo a sv. omša v sobotu o 6:30
 • nedeľná svätá omša o 8:30
 • vešpery v pondelok po večernej svätej omši
 • pobožnosť k sv. Jozefovi v stredu o 18:00
 • katechéza pre dospelých v stredu o 19:00
 • eucharistická adorácia v stredu o 19:15

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA:

 • Streda 19:00 – 20:00 moderovaná adorácia
 • Sobota 6:30  –  7:30 modlitbové večeradlo
 • Nedeľa 13:00 – 17:30 tichá adorácia

SPOVEDANIE – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou. Prosíme vás o stručnosť. Spoveď spojenú s duchovným rozhovorom si treba s kňazom dohodnúť vopred v rámci individuálnej pastoračnej služby.

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA: 19. – 25. apríla sa modlíme za duchovné povolania. Kto sa v tomto týždni zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

FARSKÁ KANCELÁRIA – je otvorená v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00 hod.

PONUKA DEVOCIONÁLIÍ – v rámci úradných hodín a tiež po sv. omšiach vám vo farskej kancelárii ponúkame v rámci prebiehajúceho roka rodiny rôzne devocionálie – ako napríklad mariánske na májové pobožnosti a svätojozefské sviece k úcte sv. Jozefa, ružence, deviatniky a predmety s vyobrazením nášho patrocínia – s obrazom Svätej Rodiny z nášho kostola – tričká, čajové hrnčeky, perá, magnetky, tašky…

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO – snúbencov, ktorí majú záujem uzavrieť sviatosť manželstva v tomto kalendárnom roku, pozývame, aby sa nám ohlásili vo farskej kancelárii. Príprava na prijatie sviatosti manželstva prebieha v tomto čase individuálnom formou s každým párom jednotlivo.

SV. OMŠE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – od 28. apríla pribudnú v bohoslužobnom programe sv. omše za účasti detí, v rámci ktorých  bude prebiehať príprava na prvú spoveď a na sväté prijímanie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ. Tieto sväté omše budú vyhradené len pre rodiny prvoprijímajúcich detí a budú podľa jednotlivých škôl v stredu a štvrtok o 17:00 hod. Deti prichádzajú do kostola o 16:30 na nácvik omšových spevov v sprievode iba jedného z rodičov, nakoľko počet prítomných je obmedzený na 50 osôb okrem detí do 10 rokov. Slávnosť prvého svätého prijímania je plánovaná v júni a presný termín určíme na základe aktuálne platných pandemických opatrení.

ZBIERKA NA KOSTOL – od nového roka sme v našom kostole slávili každý deň bohoslužby bez účasti veriacich, preto vás prosíme o vašu pomoc a podporu v aprílovej zbierke na kostol počas celého týždňa od nedele 18. apríla do soboty 24. apríla. Svoje milodary na kostol môžete venovať vo farskej kancelárii, či do pokladničiek v kostole alebo bankovým prevodom na účet farnosti – IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 – BIC: GIBASKBX – Pán nech odmení štedrosť všetkých dobrodincov!

POUKÁZANIE 2% DANE – Občianske združenie Rodičovské združenie sv. Bernadety, ktoré je v našej farnosti činné pri Cirkevnej materskej škole sv. Bernadety, sa uchádza o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov. Tlačivá sú v kostole pri časopisoch a na tejto stránke:

ZÁPIS DO CMŠ SV. BERNADETY – podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022 v Cirkevnej materskej škole sv. Bernadety, Krosnianska 6, 04022 Košice, bude možné aj bez osobnej prítomnosti zákonných zástupcov elektronickou formou – e-mailom na: mskrosnianska6@gmail.com – alebo osobne v riaditeľni CMŠ alebo na dolnom školskom dvore v termíne 20. – 22. apríla 2021:

20.4.2021 (utorok) a 21.4.2021 (streda) od 8:00 do 13:00 hod.

22.4.2021 (štvrtok) od 13:00 do 17:00 hod.

Na povinné predprimárne vzdelávanie detí od 5 rokov neplatí spádovosť a môžu sa oň uchádzať rodičia, ktorí majú záujem o výchovu dieťaťa v katolíckom duchu. Všetky podané žiadosti podané elektronicky budú spätne potvrdené riaditeľkou školy.

Share

You may also like...