Farské oznamy – 4. veľkonočný týždeň

POČET PRÍTOMNÝCH V KOSTOLE – 1 osoba na 15 m2 – max. 50 osôb – obmedzenie sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Zachovajte 2 m odstup medzi osobami.

SV. OMŠE:

 • NEDEĽA 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:3018:00
 • SOBOTA 6:30 (sv. omša s večeradlom), 18:00 (nedeľná sv. omša)
 • PONDELOK – PIATOK 6:30, 15:00, 18:00

SV. PRIJÍMANIE V NEDEĽU – tí, ktorí budú sledovať nedeľnú sv. omšu prostredníctvom živého vysielania, môžu pristúpiť k sv. prijímaniu po dopoludňajších nedeľných sv. omšiach o 12:30.

ŽIVÉ VYSIELANIE bohoslužieb prostredníctvom YouTube je každý deň na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:  

 • sväté omše vo všedné dni (pondelok – piatok) o 18:00
 • modlitbové večeradlo a sv. omša v sobotu o 6:30
 • nedeľná svätá omša o 8:30
 • vešpery v pondelok po večernej svätej omši
 • pobožnosť k sv. Jozefovi v stredu o 18:00
 • katechéza pre dospelých v stredu o 18.45
 • eucharistická adorácia v stredu o 19:00

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA:

 • Streda 19:00 – 20:00 moderovaná adorácia
 • Sobota 6:30  –  7:30 modlitbové večeradlo
 • Nedeľa 13:00 – 17:30 tichá adorácia

SPOVEDANIE – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou. Prosíme vás o stručnosť. Spoveď spojenú s duchovným rozhovorom si treba s kňazom dohodnúť vopred v rámci individuálnej pastoračnej služby.

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA – zakončíme adoráciou za duchovné povolania v Nedeľu Dobrého pastiera o 17:30; za účasť môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

FARSKÁ KANCELÁRIA – je otvorená v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00 hod.

PONUKA DEVOCIONÁLIÍ – v rámci prebiehajúceho roka rodiny vám ponúkame rôzne devocionálie – ako napríklad mariánske sviece na májové pobožnosti, svätojozefské sviece k úcte sv. Jozefa, ružence, deviatniky, predmety s vyobrazením nášho patrocínia – s obrazom Svätej Rodiny z nášho kostola – tričká, čajové hrnčeky, perá, magnetky, tašky, ktorých kúpou podporíte fungovanie farnosti – všetky predmety sú vám k dispozícii vo farskej kancelárii v rámci úradných hodín a tiež po sv. omšiach na budúcu nedeľu na terase pred vstupom do kostola, kde si budete môcť zakúpiť i perníčky k blížiacemu sa dňu matiek.

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO – snúbencov, ktorí majú záujem uzavrieť sviatosť manželstva v tomto kalendárnom roku, pozývame, aby sa nám ohlásili vo farskej kancelárii. Príprava na prijatie sviatosti manželstva prebieha v tomto čase individuálnom formou s každým párom jednotlivo.

PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – bude v stredu a vo štvrtok o 17:00 v rámci sv. omše za účasti detí, ktorá je vyhradená len pre rodiny prvoprijímajúcich detí podľa jednotlivých škôl – v stredu ZŠ Fábryho, Postupimská, Krosnianska 4 a mesto, vo štvrtok ZŠ Ľ. Fullu a Krosnianska 2. Deti prichádzajú do kostola o 16:30 na nácvik omšových spevov v sprievode iba jedného z rodičov, nakoľko počet prítomných je obmedzený na 50 osôb okrem detí do 10 rokov. Slávnosť prvého svätého prijímania je plánovaná v júni a presný termín určíme na základe aktuálne platných pandemických opatrení.

PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE bude v máji pokračovať pri sv. omšiach v piatky (7., 14. a 21. mája), slávnosť birmovania je plánovaná 22. mája – bližšie informácie zašleme rodinám birmovancov e-mailom počas týždňa.

ZBIERKA NA KOSTOL – od nového roka sme v našom kostole slávili každý deň bohoslužby bez účasti veriacich, preto vás prosíme o vašu pomoc a podporu. Svoje milodary na kostol môžete venovať vo farskej kancelárii alebo bankovým prevodom na účet farnosti – IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 – BIC: GIBASKBX – Pán nech odmení štedrosť všetkých dobrodincov!

ZBIERKA NA SEMINÁR – v nedeľu 25. apríla je zbierka na kňazský seminár, podporiť ju môžete milodarom do poklandičiek s nápisom Vyhlásená zbierka.

POUKÁZANIE 2% DANE – Občianske združenie Rodičovské združenie sv. Bernadety, ktoré je v našej farnosti činné pri Cirkevnej materskej škole sv. Bernadety, sa uchádza o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov. Tlačivá sú v kostole pri časopisoch a na tejto stránke – vyplnené ich môžete vložiť do krabice v kostole pri časopisoch do konca apríla.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI budú pred večernou sv. omšou.

Share

You may also like...