Farské oznamy 30.10. – 5.11.

ZBIERKA – 29.11. je zbierka na pomoc farnostiam postihnutým zemetrasením – podporiť ju môžete milodarmi do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka alebo na účet: SK50 0200 0000 0039 4017 1057,
VS: 910 80 (farská zbierka na kostol plánovaná na tento deň sa posúva o týždeň neskôr – účet: SK06 0900 0000 0050 3478 5574)

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou (okrem 1.11.) a vo štvrtok 2.11. aj večer o 20:00 – pozývame vás pripraviť sa sviatostným zmierením na vyprosovanie novembrových odpustkov pre zosnulých počas dušičkovej oktávy 1. – 8. novembra

EUCHARISTICKÁ POKLONA bude v pondelok, utorok a piatok po popoludňajšej sv. omši do večernej sv. omše a na prvý štvrtok až po večernej omši

PRIKÁZANÝ SVIATOK – 1.11. slávime sviatok všetkých svätých, sv. omše budú ako v nedeľu: o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

ODPUSTKY PRE ZOSNULÝCH – od 1. do 8. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci za návštevu cintorína spojenú s modlitbou za zosnulých – za zvyčajných podmienok: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca

PAMIATKA NA ZOSNULÝCH – 2.11. slávime spomienku na všetkých zomrelých, sv. omše budú o 6:30, 15:00, 16:30, 18:00 spolu s pobožnosťou za duše zosnulých pri veľkonočnej svieci

HORA SANCTA – vo štvrtok pred prvým piatkom 2.11. bude po večernej omši tichá poklona a o 20:00 moderovaná adorácia Hora Sancta, počas ktorej bude možno prijať sviatosť zmierenia

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – vo štvrtok o 18:00 pozývame rodičov spolu s deťmi na slávenie sv. omše za účasti detí

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – vo štvrtok o 17:00 sa stretneme v pastoračnom centre s prvoprijímajúcimi deťmi zo ZŠ Fábryho – použite vchod z dolnej ulice

RODINNÝ ZBOR – v piatok o 16:45 a v nedeľu o 8:30 pozývame deti i dospelých na nácvik omšových spevov, ktorými budeme doprevádzať rodinnú sv. omšu o 9:30

MLÁDEŽNÍCKE STRETKO – každý piatok po večernej sv. omši pozývame mládež na stretnutie v katechetickej miestnosti  

PEŠIA PÚŤ NA CINTORÍN – na prvú novembrovú nedeľu pozývame deti, rodiny i jednotlivcov na pešiu púť na cintorín v Košickej Novej Vsi, stretneme sa o 15:00 pri misijnom kríži pred kostolom

POBOŽNOSTI 1.11. – v sále na košickom krematóriu bude o 14:00 pobožnosť za zosnulých a v Kaplnke sv. Rozálie na cintoríne Rozália bude o 15:15 sv. omša spojená s pobožnosťou za zosnulých

PROJEKT PRE MAŽELOV https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231025022&fbclid=IwAR1LFA6c_CLrBeiExMzXW4_I15YC5OBZEt3eBx3LiDA0mlIYpUCGH20Gqoo

Farská púť rodín 28.10. - Sanktuárium Panny Márie ochrankyne rodín a uzdravovateľky chorých TYLICZ
Farská púť rodín 28.10. – Sanktuárium Panny Márie ochrankyne rodín a uzdravovateľky chorých TYLICZ
Share

You may also like...