Nedeľný pozdrav

Bratia a sestry, drahé rodiny,

každá zmena pracovného prostredia si vyžaduje adaptačné obdobie. O to viac, ak ide o zmenu nielen miesta, či kolektívu, ale celej náplne práce. Je úplne prirodzené, že v podmienkach pracovnej zmluvy sa ráta so skúšobným obdobím. Ak máme kvôli práci vycestovať a opustiť domov, výrazne to ovplyvňuje naše osvojovanie si nového pracovného miesta.

V evanjeliu sme dnes počuli, že Ježiš opustil svoj domov, aby sa priblížilo Božie kráľovstvo. Aby vyplnil vôľu Otca, ktorá mu bola pokrmom a náplňou jeho práce, opúšťa pracovné miesto v Nazarete a odsťahuje sa do Kafarnauma a na pobreží Galilejského mora, ako nazýva evanjelium Genezaretské jazero, začne formovať svoj pracovný kolektív. Nevyhlásil v meste výberové konanie s požiadavkami pre uchádzačov. Nezverejnil ani svoj pracovný zámer majstra a učiteľa, aby si ho mohli záujemcovia naštudovať a prihlásiť sa u neho. Ide k moru, ktorého dno je biblickým symbolom sídla zlých síl, aby svojou mocou nad nimi vymanil ľudí spod ich vplyvu a k tejto službe povolá robotníkov mora, aby ako rybári ľudí vstúpili s ním do Otcovho programu záchrany ľudstva.

Kafarnaumskí rybári počas výkonu práce opúšťajú pracovné miesto, na ktoré boli od detstva pripravovaní svojimi otcami mužovia všetkých generácií v ich rodine. Opúšťajú nielen svoju prácu, ale i svojho otca, rodinnú tradíciu, životnú istotu a zabezpečenie vlastnej rodiny. Bez pracovných pohovorov. Bez rozlúčky. Ich rozhodnutie môžeme ľudsky vyhodnotiť ako najväčší ošiaľ a pochabú nerozvážnosť. Nikto ich nepresviedčal. Počuli pozvanie milujúceho Boha. Nevedia odmietnuť jeho lásku. Kto ju okúsi, už nechce opustiť siete Božieho milovania.

Dnes stojí Ježiš na brehu nášho srdca. Túži nám pomôcť opraviť a oprať siete našich vzťahov – zvlášť tých nenaplnených, nezvládnutých a zranených – môžeme to urobiť v mori jeho nekončiacej milosrdnej lásky. Je to jeho srdcová záležitosť. Chce nám pomôcť opustiť siete zlozvykov a závislostí, ktoré nás zväzujú. Ponúka nám záchrannú sieť, keď k nám hovorí cez čítané evanjelium. More, na ktorom sa zrodilo nové povolanie Ježišových učeníkov, je srdcom izraelskej krajiny. Je zárukou jej života. Jordán, ktorý je riekou našej krstnej identity, sa nielen vlieva, ale i vylieva z tohto jazera života. Je Ježišovou srdcovkou, aby to, čo svojou láskou vnuká nášmu srdcu, mohol z neho preliať do všetkých našich vzťahov a do každej „pracovnej“ oblasti, v ktorej je pripravený pracovať pre nás.

Svojou slobodnou odpoveďou na Božiu ponuku sa nechajme i my chytiť do Božej siete, ktorá nás nespútava, ale skvalitňuje naše miesto v Cirkvi i vo svete a stáva sa pre nás ochranným rúchom na posilnenie duchovnej imunity pre program našej spásy, v ktorom máme všetci svoje presné miesto, práve tak, ako písmená v slovách jednotlivých kapitol Biblie.

Byť rybárom ľudí – čo znamenajú tieto slová? Keď vytiahneme rybu z vody, nemôže dýchať, zahynie. S nami je to presne opačne. Ponorení vo vode sveta nedokážeme plne rozvinúť svoju slobodu, nevieme dýchať, nemôžeme žiť. Morské dno je biblickým obrazom pre sídlo zlých síl. Byť rybárom ľudí znamená privádzať ľudí k slobode Božích synov a dcér, k dychu Božieho Ducha, k životu v Bohu a k svetlu svätosti. I nám, ale i cez nás, chce Ježiš ponúknuť sieť Božej lásky. To nie je sieť rybára – lovca, ale sieť rybára – záchrancu.

Evanjelium nás prekvapuje pohotovosťou Ježiša pri povolaní rybárov a ich pohotovosťou v odpovedi na Ježišovo pozvanie. Len čo ich videl, HNEĎ ich povolal. Len čo ho počuli, HNEĎ zanechali siete a išli za ním. Nasledovať Krista znamená ísť cestou, na ktorej neplatia pravidlá zemskej, ale božskej príťažlivosti. Nasledovanie je, ako to hovorí pápež Benedikt XVI. v knihe Služobníci vašej radosti, „cesta cez rozbúrené vody, po ktorej môžeme kráčať, len ak sme v gravitačnom poli lásky Ježiša Krista.“ Vieme, že ak je Ježiš v loďke nášho srdca, nemusíme sa báť toho, čo vietor života navanie proti nám. Našli sme milosť u Boha. Ježiš hľadí pohľadom lásky do nášho srdca ako kedysi na Šimona a Ondreja, či Jakuba alebo Jána, a pozýva nás, aby sme mu venovali milujúcu pozornosť a odpovedali na jeho jedinú otázku: „Miluješ ma? Miluješ ma viacej?“ My, kňazi, nie sme zvyknutí hovoriť niekomu: Mám ťa rád. Takého vyznanie nám nie je vlastné. Predsa naše povolanie má jasné smerovanie k tejto odpovedi, kým rieka našej nedokonalej lásky nevústi do mora Božieho milosrdenstva. Boh je Láska a pozýva nás do posvätnej jednoty s Ním, aby náš život bol vyjavením lásky jeho srdca. Boh svojou láskou chce písať príbeh nášho života a utkávať z neho žité a živé evanjelium, ktoré chce písať našimi prejavmi viery a našimi skutkami lásky.

Počas letného táborenia sme s deťmi denne prepisovali biblické čítania z daného dňa na zvitok, ktorý sa používal pri čítaní Božieho slova počas svätej omše. Podobne sme pozvaní všetci rečou našich skutkov denne prepísať Božie slovo na každý list nášho života.

Drahí bratia a sestry, Božie slovo bude živé a účinné i v našich životoch, ak ho nepochováme do knižníc, ale dovolíme mu vystúpiť z knihy Písma a vstúpiť do nášho života, aby ako živé povstalo k naplneniu v našich skutkoch, vzťahoch a postojoch. V dnešnú Nedeľu Božieho slova chceme prejaviť úctu Biblii – môžeme tak urobiť doma v rodinách prostredníctvom domácej liturgie zverejnenej na viacerých internetových stránkach, ktoré ju prevzali od Katolíckeho biblického diela. No predovšetkým však dovoľme Bohu, aby náš život bol tým miestom, kde sa Božie slovo naplno uskutočňuje. Naše srdce je povolané byť živou Bibliou, do ktorej Boh napísal zmluvu o svojej láske. Uplatňovanie a uvádzanie Božieho slova do života bude a zostane celoživotnou náplňou práce každého kresťana. Ak sa v týchto dňoch modlime za jednotu kresťanov, modlime sa za našu osobnú odvahu denného zanechania sebalásky a za našu slobodu a otvorenosť v odpovedaní na Ježišove každodenné pozvania k priblíženiu sa Božieho kráľovstva. Dovoľme Bohu, aby nás ako milujúci Otec viedol Božím slovom. Dovoľme Ježišovi, aby hovoril k nám cez Sväté písmo. A dovoľme Duchu Svätému, aby z nášho života urobil pokračovanie a naplnenie Kristovho evanjelia.

Prajem Vám požehnanú nedeľu s Božím slovom. Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...