Farské oznamy 31.10.-6.11.

SV. OMŠE:

1.11. – v utorok na slávnosť Všetkých svätých je prikázaný sviatok a sv. omše sú ako v nedele o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00

2.11 – v stredu na spomienku na všetkých zosnulých sú sv. omše o 6:30, 15:00, 16:30 a 18:00 s pobožnosťou za zosnulých pri veľkonočnej svieci

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – v nasledujúcom týždni je po popoludňajšej omši iba v pondelok, štvrtok a piatok

HORA SANCTA – vo štvrtok pred prvým piatkom je o 20:00 adorácia Hora Sancta, počas ktorej možno pristúpiť k sviatosti zmierenia

RUŽENEC – sa v pondelok a v utorok začne o 17:00

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – je vo štvrtok o 18:00 – pred ňou je od 17:30 nácvik omšových spevov s deťmi

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – vo štvrtok 3.11. o 17:00 je pre rodiny detí zo ZŠ Fábryho

MODLITBOVÉ VEČERADLO – na prvú sobotu bude o 6:30

MLÁDEŽNÍCKE STRETKÁ – sú v piatky (mládež ZŠ) a nedele (mládež SŠ) po večernej omši v pastoračnom centre

MLÁDEŽNÍCKY ZBOR – pozývame mladých do mládežníckeho zboru, prosíme, aby ste nám nechali na seba kontakty v sakristii

STRETNUTIE MINIŠTRANTOV – miništrantov a tých, ktorí by chceli s miništrovaním začať, pozývame na stretnutie v sobotu 5.11. a 19.11. o 10:00

UPRATOVANIE KOSTOLA – pozývame zvlášť mladé rodiny i jednotlivcov o posilnenie upratovacích skupín, ktoré raz za dva mesiace upratujú kostol – PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom  

PARKOVANIE – po výzve mestskej polície vás prosíme, aby ste autá na ulici pod kostolom parkovali iba na jednej strane cesty podľa platných pravidiel a aby ste na konci parkoviska nad kostolom nechávali voľný prejazd pre autá z vedľajšieho bytového domu

RODINNÁ KÁVA – v nedeľu po rodinnej omši pozývame rodinky do pastoračného centra na stretnutie pri káve a duchovnom slove

ZBIERKA NA KOSTOL A INVESTIČNÉ VÝDAJE – je v túto nedeľu 30.10. a podporiť ju môžete formou milodaru do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka alebo vkladom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

Share

You may also like...